This page in English

Högskolepedagogiskt centrum

Internationalisering inom högre utbildning

När du arbetar med internationalisering inom högre utbildning så bidrar det till att studenterna får en ökad kunskap om vår omvärld. Den kunskapen är viktig för att de, efter sina studier, ska kunna verka i ett samhälle som präglas av internationell öppenhet och globalt samarbete.

Centrala begrepp 

Virtuell mobilitet handlar om studenter och lärare, inom högre utbildning, som studerar eller undervisar på en högskola eller ett universitet utanför sitt eget land under en begränsad tid, utan att fysiskt lämna sitt hem.

Läs mer om virtuell mobilitet här

Blended mobility handlar om studenter och lärare, inom högre utbildning, som studerar eller undervisar både digitalt på distans och på plats på en högskola eller ett universitet utanför sitt eget land. Det kan till exempel vara en kurs som inleds med några veckor digital undervisning på distans, för att sedan bli en fysisk träff under några sammanhängande dagar, för att sedan avslutas med ett antal digitala träffar på distans.

Örebro universitet har en handlingsplan för internationalisering som sträcker sig fram till 2024. Handlingsplanen baseras på universitetets vision, verksamhetsidé, värdegrund, förhållningssätt, utvecklingsområden och strategier.

Handlingsplanen är en del av ett internationaliseringsarbete som ska höja kvaliteten och öka konkurrenskraften när det gäller lärosätets utbildning, forskning och samverkan. Örebro universitets Vision för 2023-2027 säger att våra utbildningar ska vara ”attraktiva val för såväl nationella som internationella studenter."

För att nå målen i handlingsplanen behöver internationaliseringsarbetet integreras i alla verksamheter.

Förutom att öka andelen utresande och inresande utbytesstudenter så har Örebro universitet även som mål att utveckla alternativa och nya former för internationalisering inom universitetets utbildningar. Det ska bland annat genomföras genom att vi utvecklar dels internationalisering på hemmaplan, dels virtuell och blandad mobilitet och då särskilt för grupper som har begränsade möjligheter att flytta sig fysiskt från en plats till en annan.

Internationalisering på hemmaplan

När man inte har möjlighet att flytta sig fysiskt från en plats till en annan är internationalisering på hemmaplan ett bra alternativ. Att vara i kontakt med omvärlden utan att röra sig utanför sina egna landsgränser är inte bara hållbart, det är också bra ur ett jämlikhetsperspektiv eftersom det ger alla studenter möjligheten att få en internationell prägel på sin utbildning.

Kom i gång med internationalisering

Högskolepedagogiskt centrum har tagit fram förslag på hur du kan gå tillväga för att jobba med internationalisering i utbildningen. Du hittar både information och stödmaterial på sidan Så kan du integrera perspektiven i din utbildning

Läs mer

Internationalisering på Örebro universitet

En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3)

 

Samarbeta med andra lärosäten runt om i världen

Kontakta kollegor på andra universitet runt om i världen och planera ett samarbete. Samarbeten kan vara helt självständiga eller via Erasmus+ om det kräver finansiering. Ett samarbete kan handla om allt från ett ordna en digital träff där studenter från liknande utbildningar runt om i världen får träffas för att diskutera hur deras utbildningar skiljer sig åt, till årslånga samarbeten som avslutas med ett fysiskt möte.

Tips på hur du kan hitta samarbetspartners via Erasmus.

Läs mer om Erasmus+ partnerskap.

Diskussion om utbildningskulturer i internationella klassrum

I ett internationellt eller mångkulturellt klassrum kan det vara en bra idé att inleda en kurs med att diskutera hur det svenska utbildningssystemet fungerar och låta studenterna dela med sig av erfarenheter från andra utbildningssystem. Gruppdiskussioner kring några klassiska utmaningar kan vara ett bra samtalsämne att börja med. Det blir dessutom ett bra tillfälle att lyfta fram mångfalden i gruppen och dela med sig av sina egna kulturella och traditionella erfarenheter av utbildning. Tillsammans reflekterar ni över vilka skillnader som finns och vad dessa skillnader kan innebära i praktiken.

Exempel på frågor att diskutera. Hur tänker du om

 • att komma i tid (campus och online)
 • att ha kameran avstängd under online-lektioner
 • att avbryta läraren och kommentera under föreläsningar
 • att ställa frågor under föreläsningar
 • att besvara studenters e-postmeddelanden
 • studenter som inte läst litteraturen inför ett seminarium
 • lärarens kompetens
 • användning av digitala verktyg
 • att använda mobiltelefon under lektionen
 • att stanna i klassrummet och ställa frågor efter lektionens slut?

Diskutera interkulturalitet med hjälp av Vaules game

Innan du initierar diskussioner kring interkulturalitet och mångfald i klassrummet kan det vara en bra idé att börja med att reflektera över olika dimensioner av kultur och mångfald. Det kan du göra med hjälp av Values Game of the Integrity, som är utvecklat av Dr. Abiola Makinwa vid Hauge university.

Övningen går i stora drag ut på att svara på tre frågor och sedan reflektera utifrån dem.

 • Vem är jag?
 • Vilken är min ursprungskultur?
 • Vilken är kulturen I den grupp där jag befinner mig i just nu?

Dessa övningar hjälper oss att bli mer medvetna om interkulturaliteten i våra egna liv, med våra egna personliga integritetsramar, med generationsskiften av kultur och även med normerna och värderingarna i de samhällen som vi lever i.

Läs mer om hur du kan använda Values game i din undervisning.

Använd MOOC:s som en resurs i undervisningen

MOOC är en förkortning av Massive Open Online Courses och är precis som det låter, öppna kurser som erbjuds kostnadsfritt till alla online. Dessa kurser är ofta självgående och uppbyggda i moduler eller lärsekvenser där deltagaren bestämmer hastigheten. Varför inte leta upp en lämplig MOOC och använda den som en läraktivitet i din kurs eller bara rekommendera någon bra MOOC som ett komplement till dina studenter.

Många universitet runt och i världen erbjuder denna typ av kurser vilket gör det smidigt att erbjuda dina studenter en liten inblick i hur det är att studera vid ett internationellt lärosäte.

Det går att söka efter ämnesspecifika MOOC:s på nätet, men det finns även webbsidor som samlar och organiserar dessa kurser. Här är två exempel:

The European Multiple MOOC Aggregator called EMMA

www.mooc.org

www.edx.org