This page in English

Högskolepedagogiskt centrum

Lärmiljöer

Vid Örebro universitet sker ett fokuserat arbete med att utveckla lärmiljöer som ska stimulera till aktivt lärande, kreativitet, kritisk reflektion och bildning samt främja öppenhet och dialog mellan olika perspektiv. Här finns text som förklarar grundläggande begrepp som relaterar till lärmiljöer samt resurser som kan användas av lärare och studenter i arbetet med att designa lärmiljöer för olika typer av läraktiviteter.

Centrala begrepp

Lärmiljö omfattar samspelet mellan den pedagogiska dimensionen, den sociala dimensionen, och den rumsliga dimensionen. Samspelet mellan dessa tre behöver grundas i medveten reflektion som svarar mot didaktiska frågor som: Var? För vem/vilka? Vad? Hur? Varför? Av vem/vilka rollfördelning?

Läraktivitet avser olika typer av aktiviteter som genomförs såsom föreläsning, seminarium, workshop, laboration, handledning, färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och eget arbete.

Med föreläsning avses aktiviteter då man som lärare har en aktiv roll i att förmedla ett innehåll till studenterna.

Med seminarium avses aktiviteter som involverar studenterna genom dialog mellan olika deltagare (både lärare och studenter)

Med workshop avses aktiviteter som fokuserar på att samskapa kunskap där man som deltagare (både lärare och studenter), bland annat, bidrar, provar, utvecklar egna lösningar och arbetar med olika verktyg för att lösa olika problem.

Med laboration avses aktiviteter där man som student planerar, genomför, dokumenterar och reflekterar över både teoretiska och praktiska moment.

Med handledning avses aktiviteter där man som lärare möter en eller ett fåtal studenter och diskuterar studentarbeten utifrån studenternas frågor.

Med färdighetsträning avses aktiviteter där man som student tränar praktiska färdigheter med lärare närvarande som stöd.

Utbildningsmiljö avser olika typer av lärande såsom: Campuslärande, Digitalt lärande, Synkron hybridlärande och Asynkront hybridlärande.

Learning Lab: Pedagogisk testmiljö i syfte att lära mer om hur rum, pedagogik och teknik kan användas i arbetet med att utveckla framtidens lärmiljöer och bidra till högskolepedagogisk utveckling.

Arbetet med att utveckla lärmiljöer vid Örebro universitet bygger på ett delprojekt i den strategiska satsningen Framtidens lärarutbildning. Syftet med delprojektet var att utveckla universitetets lärmiljöer för att kunna erbjuda utmanande utbildning i stimulerande lärmiljöer och möjliggöra ett högkvalitativt och innovativt utbildningsinnehåll som svarar mot framtida kompetensbehov.

Spontant kanske lärmiljöer associeras till olika typer av rum och rumsliga förutsättningar (fysiska, virtuella och/eller digitala). En utgångspunkt i arbetet med att utveckla lärmiljöer vid Örebro universitet har dock tagits i definitionen att en lärmiljö avser samspelet mellan en pedagogisk dimension (som svarar mot de didaktiska frågorna: Vad? Hur? Varför? och Av vem/vilka?), en social dimension (För vem/vilka?) och en rumslig dimension (Var?). Med detta som utgångspunkt blir då lärmiljön mer än bara ett rum. Lärmiljön designas av läraren (och studenterna) genom att beakta alla tre dimensionerna.

Samspelet mellan den pedagogiska dimensionen, den sociala dimensionen och den rumsliga dimensionen. Samspelet mellan dessa tre dimensioner behöver grundas i medveten reflektion som svara mot didaktiska frågor som: Vad? Hur? Varför? Av vem/vilka? För vem/vilka? och Var?

I arbetet med utvecklingen av lärmiljöer vid Örebro universitet så har resurser i form av så kallade, rums- och aktivitetsdiagram och ett reflektionsunderlag tagits fram. Dessa kan lärare (och studenter) använda sig av vid design av olika typer av läraktiviteter, i olika former av utbildningsmiljöer. Dessa båda resurser kan fungera som stöd till lärare i genomförande av undervisning i både fysiska, hybrida och digitala utbildningsmiljöer.

För ytterligare utveckling inom området så har Örebro universitet och Akademiska Hus tecknat ett samverkansavtal för ett Learning Lab med syfte att lära mer om hur rum, pedagogik och teknik kan användas i arbetet med att utveckla framtidens lärmiljöer i ny- och ombyggnationer. Samverkansavtalet gäller till och med december 2025. Om du som lärare vill förlägga undervisning i Learning Lab går det bra att hitta mer information om samt boka Learning Lab här. När du förlägger undervisning i Learning Lab så finns tillgång till både tekniskt och pedagogiskt stöd i form av en medarbetare från Learning Lab-teamet. Det betyder att undervisande lärare kan få hjälp i planering, teknikval samt möblering av rummet på ett sätt som stöttar den läraktivitet som ska genomföras.

Inspelade webbresurser

Introduktion om lärmiljöer

Nedan följer en introduktion om lärmiljöer och hur arbetet med att utveckla lärmiljöer vid Örebro universitet har genomförts. Föreläsningen ges på svenska  av Magnus Hansson, docent i Företagsekonomi och pedagogisk utvecklare med inriktning mot lärmiljöer.

 

Andra webbresurser