Högskolepedagogiskt centrum

Agenda 2030 och nyckelkompetenser för hållbar utveckling

Målet med integreringsarbetet av hållbar utveckling bör vara att kunna svara på frågan ”Hur bidrar den här utbildningen/professionen till hållbar utveckling?”. Som minsta gemensamma nämnare för Örebro universitets integreringsarbete och för att uppfylla Örebro universitets undervisningsuppdrag behöver samtliga sjutton mål och de tre dimensionerna i Agenda 2030 ingå, i någon mån, i varje utbildning. Det innehållet behöver kompletteras med undervisning, lärmoment och examinationer som möjliggör utvecklandet av särskilda färdigheter och förmågor, eller nyckelkompetenser, som våra studenter behöver för att möta framtidens hållbarhetsutmaningar. Nyckelkompetenserna är allmängiltiga och gynnas exempelvis av studentaktiva läraktiviteter och ämnesöverskridande samarbeten. UNESCO framhåller åtta nyckelkompetenser (UNESCO 2017; förkortad beskrivning):

  • Systemtänkande – förmågan att känna igen och förstå förhållanden och att analysera komplexa system med feedbackloopar.
  • Förutseende – förmågan att förstå och utvärdera olika möjliga framtidsscenarier.
  • Normativ kompetens – förmågan att förstå och reflektera över de normer och värderingar som ligger till grund för ens egna och andras handlingar.
  • Strategisk kompetens – förmågan att främja en hållbar utveckling lokalt och i ett större sammanhang.
  • Samarbets- och samverkanskompetens – förmågan att lära av, förstå och samarbeta med andra.
  • Kritiskt tänkande – förmågan att reflektera, ifrågasätta normer, praktik och åsikter.
  • Självkännedom – förmågan att kontinuerligt utvärdera och motivera sina egna handlingar och att hantera egna känslor och önskningar.
  • Integrerad problemlösningsförmåga – förmågan att övergripande applicera olika problemlösningsramverk på komplexa hållbarhetsproblem och utveckla lösningar som främjar en hållbar utveckling.

Det går självklart att prioritera de mål, dimensioner och nyckelkompetenser som ligger närmast utbildningen och den framtida professionen så länge de övriga aspekterna inte utesluts. Det går naturligtvis också att skapa utvecklingsutrymme för andra aspekter och kompetenser som du och dina kollegor ser som särskilt viktiga.

Globala målen, Agenda 2030

Högskolelag

Ojala, M., (2019). Känslor, värden och utbildning för en hållbar framtid. Att främja en kritisk känslokompetens i klimatundervisning, Acta Didactica Norge, 13, 1-17.

Örebro universitets strategi och handlingsplan för hållbar utveckling

Education for Sustainable Development Goals Learning Objectives, UNESCO, (2017) 

Utbildningsdepartementet (2021). Education for sustainable development. 

Van Poeck, K. Östman, L.  & Öhman, J., Ed. (2019). Sustainable development teaching: Ethical and political challenges. London, Routledge