Högskolepedagogiskt centrum

Hur planerar jag engagerande läraktiviteter?

När du planerar din undervisning är det viktigt att fundera över vad studenterna egentligen behöver göra, för att lära sig det som kursmålen kräver, innan du väljer vilka läraktiviteter som ska ingå i undervisningen. Maja Elmgren och Ann-Sofie Henriksson (2016) menar att det är vad studenterna gör som är av enskilt störst betydelse för deras lärande. Vad du som lärare gör för att stödja dem i detta är sekundärt. Det är också viktigt att redan i planeringsfasen börja fundera kring vad det är studenterna ska göra för att senare kunna visa att de har uppnått målen i examinationen.

Kursmål och examination är dock inte det enda som bör beaktas vid planering av läraktiviteter. Det är även viktigt att ta hänsyn till de olika individerna i studentgruppen, genom att erbjuda en bred repertoar av läraktiviteter och undervisningsformer. Alla studenter är olika och det finns olika vägar att nå samma mål. Det kan därför vara en god idé att i dialog med studenterna välja vilka läraktiviteter som passar just din grupp. En sådan dialog kan i sig skapa engagemang, motivation och trygghet hos studenterna.

Aktiverande undervisningsformer är en grundläggande och viktig komponent att ta hänsyn till vid planering av din undervisning. Aktivitet och interaktion med andra främjar nämligen studentens djupinlärning både när det gäller färdigheter och förståelse. Studentaktiv undervisning går dessutom att tillämpa i olika omfattning beroende på om det handlar om aktiverande föreläsningar i stor grupp, aktiverande seminarium i lite mindre grupp eller aktiverande undervisning på nätet.

När du planerar läraktiviteter, tänk på att de ska

  • hjälpa studenterna att uppnå kursmålen
  • förbereda studenterna inför examination
  • vara anpassade till studenterna i gruppen

Det är också värt att fundera över att

  • det finns olika vägar att nå samma mål
  • läraktiviteter som inkluderar personlig erfarenhet, interaktion och engagemang främjar studentens djupinlärning när det gäller både färdigheter och förståelse.

Läs vidare om hur du planerar för engagerande och studentaktiva inslag i undervisningen:

  • Maja Elmgren & Ann-Sofie Henriksson, Universitetspedagogik, tredje upplagan (Lund: Studentlitteratur, 2016).