Högskolepedagogiskt centrum

Grupparbeten

Det finns betydande vetenskapligt stöd för att grupparbete kan gynna studenters lärande och utveckla deras förmåga att samarbeta. Förmåga att samarbeta och samverka utgör en av UNESCOS:s åtta nyckelkompetenser för hållbar utveckling och förmågorna efterfrågas på arbetsmarknaden.

Studenter kan utgöra värdefulla resurser för varandra i deras lärande. För att det ska vara möjligt är det viktigt att fundera över arbetets och examinationens innehåll och utformning. Hur du som lärare kan skapa förutsättningar för väl fungerande och utvecklande arbete i grupp, och hur du kan examinera studenter genom grupparbete, är utmaningar som sidans innehåll syftar till att stödja dig i.

Utbilda studenterna i att arbeta i grupp

Det är viktigt att studenter utbildas i att arbeta i grupp. Grupparbete kräver samarbete och samarbete kan ske på många olika sätt. Låt gärna studenterna prova olika samarbetsmetoder och att agera i olika roller, och utvärdera samarbetet tillsammans med studenterna. Med erfarenhet och upplevelse av olika sätt att samarbeta och av att agera i olika roller kan studenter i ökande grad ta ansvar för hur ett grupparbete kan genomföras.

Utforma bra gruppuppgifter

Uppgifter som ska lösas och produkter som ska skapas i grupp bör kunna lösas och skapas på olika sätt. Genom att jobba tillsammans med öppna uppgifter som kan lösas på olika sätt kan studenterna tränas i viktiga förmågor för samarbete. De kan tränas i att argumentera för sin ståndpunkt, i att lyssna på, kritiskt granska och bemöta andras ståndpunkter och de kan tränas i att enas. Genom att få del av och syn på olika sätt att förstå, agera och förhålla sig kan också studenternas individuella kunskaper, förmågor och förhållningssätt utmanas och utvecklas. Lösningar eller produkter kan vara lämpliga utifrån en aspekt och fördelaktiga för ett syfte, men mindre lämpliga utifrån en annan aspekt och ofördelaktiga för ett annat syfte. Kompromisser blir då och i många kommande situationer i deras liv och yrkesliv viktiga.

Gör gruppindelningar i förväg

Att det i examensmålen för flertalet utbildningar framgår att studenterna efter avslutad utbildning ska kunna samarbeta med olika grupper är ett argument för att du som lärare ska dela in studenterna i olika grupper. Ett annat är att om du som lärare genom att dela in dem i grupper kan bidra till att fler studenter får möjlighet att mötas och det kan bidra till minskat utanförskap. Med kännedom om dina studenter kan du forma grupper som du tror passar för syftet med grupparbetet och för deltagarna. Om du inte har relevant kunskap om studenterna kan du få det genom frågor till studenterna. Frågorna kan skapas i kursens digitala plattform och formuleras så att svaren till exempel ger insyn i studenters förståelse för innehållet och deras tankar om och känslor inför grupparbete.

Ge tydliga instruktioner

Det är viktigt att studenterna förstår vad som förväntas av dem i grupparbeten. Om du ger studenterna tydliga instruktioner undviks osäkerhet och missförstånd. Tvetydigheter kan missgynna samarbete och skapa onödigt merarbete för både dig och studenterna. Motivera och diskutera arbetets utformning med studenterna och publicera gärna instruktioner i kursens digitala plattform, så att de finns tillgängliga under hela grupparbetet. I vissa fall kan motiveringen för arbetets utformning vara att studenterna ska få prova och uppleva att arbeta på ett visst sätt och i vissa roller. I andra fall kan motiveringen vara att gruppmedlemmar själva ska komma överens om hur de ska arbeta och vilka roller de ska inta.

Använd kontrakt

Ett gruppkontrakt kan utgöra ett värdefullt stöd vid större grupparbeten som ska resultera i en gemensam produkt och som syftar till att utveckla studenternas förmåga att tillsammans med andra skapa ett gott samarbete. Avsätt tid och intressera dig för utfallet av studenternas arbete med att skapa ett gruppkontrakt. Mallar att utgå från kan se olika ut och kan med fördel skapas gemensamt av lärare som i olika kurser möter samma studenter. För inspiration eller för användning i sin helhet finns exempel på en mall här

Understryk vikten av och underlätta för studenterna att mötas

För att hålla gemensam riktning och tempo i samarbete är det viktigt med regelbundna möten. De kan ske på campus eller på nätet och du kan på olika sätt arbeta för att möten ska ske. Du kan genom att schemalägga mötestider och boka lokal eller skapa digitalt mötesrum åt deltagarna signalera att du anser kontinuerliga möten är viktiga. Genom att mötestider finns inlagda i studenternas schema bör de flesta ha möjlighet att delta, vilket eliminerar det ofta tidsödande och irriterande momentet att hitta gemensamma tider.

Följ arbetet och var tillgänglig

Du bör följa studenternas arbete och finnas tillgänglig vid behov. Följa arbetet kan du göra genom att besöka gruppers möten eller genom att ta del av deras arbete på digitala samarbetsytor. Det ger dig insyn i arbetet som du kan använda för att stötta studenterna på lämpligt sätt och som underlag för att bedöma deras samarbetsförmåga. Informera om att besök kommer att ske och vad syftet med besöken är.

Du kan i rimlig grad vara tillgänglig för studenterna genom att till exempel erbjuda möjlighet att möta dig i ett öppet digitalt besöksrum en timma i veckan eller genom att svara på mail vid bestämda och angivna tillfällen.

Examinera rättssäkert

I ett grupparbete ska många gånger både samarbetsförmåga och kunskaper, förmågor och förhållningssätt inom och till ett ämnesinnehåll bedömas. För att studenterna ska fästa vikt vid såväl samarbetet som uppgiften är det viktigt att det finns mål som omfattar båda aspekterna av arbetet och kriterier som konkretiserar vad måluppfyllelse kräver. Exempel på mål och kriterier som fokuserar samarbetsförmåga finner du här.

För all bedömning krävs ett bedömningsunderlag och för bedömning av studenters samarbetsförmåga kan det införskaffas när du följer gruppers arbete men också genom kamratvärdering, gärna kombinerat med självvärdering. Informera att det kommer ske och hur du ska använda resultatet.

Det är viktigt att en individuell bedömning av studenternas kunskaper, förmågor och förhållningssätt kan göras vid grupparbete. I Rättssäker examination, fjärde upplagan (UKÅ, s. 110) står det att:

Av högskoleförordningens regler framgår att examinator ska sätta ett betyg på varje student som har genomgått en kurs. Däremot framgår inte att underlaget för bedömningen inte får vara samma för flera studenter som har utfört en examinationsuppgift tillsammans. UKÄ anser därför att den här formen examination är tillåten.

Du behöver med andra ord säkerställa att studenterna utfört uppgiften tillsammans om det ska vara möjligt att använda resultatet för att bedöma samtliga gruppmedlemmars måluppfyllelse.

Läs mer om engagerande grupparbeten 

  • Eva Bendix Petersen & Kasper Anthon Sørensen, The Group Project – How to Do It: A Handbook for University Students (Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2020). 
  • Eva Hammar Chiriac & Anders Hempel (red.), Handbok för grupparbete: Att skapa fungerande grupparbeten i undervisning, fjärde upplagan (Lund: Studentlitteratur, 2020). 
  • Peter Hartley, Mark Dawson & Sue Beckingham, Success in Groupwork, tredje upplagan (London: Bloomsbury Academic, 2022). 
  • Winnie Cheng & Martin Warren (2000) Making a Difference, using peers to assess individual students contributions to a group project Teaching in Higher Education.