Högskolepedagogiskt centrum

Seminarier

Ett seminarium används ofta för att stimulera diskussioner och fördjupande samtal mellan studenter. Självklart har också läraren i en viktig roll att spela i seminariet – både som moderator och dialogpartner. Men det finns ingen garanti för att studenter blir aktiva i seminariet bara för att de ges möjlighet att formulera frågor om, reflektera över och kritiskt granska kurslitteraturen. Därför behöver du se till att skapa goda förutsättningar för alla studenter att delta i diskussionerna.

Vi lär oss ofta genom att tillsammans med andra sätta ord på våra tankar, förtydliga och utveckla dem och på så vis bli klokare. Ett seminarium ger studenterna chansen att både bidra med sina funderingar och lyssna till vad andra har att säga. De här diskussionerna gör att studenterna lär känna dig och varandra, och det ökar tryggheten och ofta även motivationen och engagemanget i studentgruppen.   

Här är några tips på hur du kan göra seminarierna mer engagerande och aktiverande för dina studenter: 

Ge studenterna goda förutsättningar att förbereda sig 

Dela gärna ut uppgifter som studenterna ska genomföra individuellt eller grupp och som ger dem goda förutsättningar att komma förberedda till seminariet. Det kan till exempel handla om 

  • enkla och tydliga anvisningar som guidar studenterna i deras läsning, 
  • öppna och övergripande instuderingsfrågor som studenterna ska fundera över eller 
  • fördjupande frågor eller korta sammanfattningar som studenterna själva ska formulera utifrån det innehåll som de har tagit del av inför seminariet. 

De här rätt enkla åtgärderna gör ofta att studenterna känner sig trygga och vågar ta plats under seminariet. Uppmana dem gärna att ta med sig sina anteckningar till undervisningspasset; de kan tjäna som ett stöd som gör det lättare för studenterna att vara aktiva under seminariet. 

Ge studenterna möjlighet att lära känna dig och varandra 

I seminariegruppen har du och studenterna chansen att lära känna varandra på ett annat sätt än under en föreläsning. För dig som lärare är det oftast mödan värd att memorera studenternas namn och på så vis skapa en personligare relation till dem. Det gör det lättare för studenterna att be om hjälp när de stöter på svårigheter i sina studier. Bjud gärna in studenterna till en dialog runt hur de upplever seminariediskussionerna och visa att du bryr dig om deras synpunkter och strävar efter att göra seminarierna så givande som möjligt. Det skapar ett öppet och inbjudande samtalsklimat som ökar studenternas engagemang. 

Ge alla talutrymme 

Grundidén med seminariet som läraktivitet är att studenterna ska vara aktiva och att seminariediskussionerna ska vara utvecklande, bildande och stödja deras lärande. Tanken är att de ska få möjlighet att skapa sig en egen uppfattning, reagera på andras ställningstaganden, motivera sina ståndpunkter, slipa på sina argument och kritiskt granska andras hållningar. Om studenterna inte känner sig inbjudna att delta i samtalen, blir det svårt för en del av dem att ta vara på sitt talutrymme.  

Därför behöver du se till att varje student får möjlighet att vara aktiv. Du kan till exempel inleda seminariet med att gå laget runt och låta alla studenter ta upp något som de vill diskutera. Det handlar inte om långa utläggningar utan om korta reflektioner som dels ger alla studenter chansen att bidra till diskussionen, dels ger dig som lärare en bild av vad som har fångat studenternas intresse och en möjlighet att återknyta till studenternas reflektioner under seminariets gång. Du kan också låta studenterna samtala parvis innan diskussionerna i helgrupp sätter igång. Det ger studenterna en chans att pröva sina tankar och funderingar på en annan student innan de uttrycker dem i seminariediskussionen. 

Fundera över vilken roll du vill ha under seminariet 

Om du vill få en dynamik i seminariet där studenterna är drivande kan det vara klokt att fundera över din roll som seminarieledare. Är det nödvändigt att du som lärare leder seminariet? Om du deltar som en bland andra seminariedeltagare, mitt i studentgruppen, och exempelvis ber någon av studenterna att dokumentera diskussionen på lärosalens whiteboard styr du fokus från dig själv och gör det lättare för studenterna att samtala med varandra och inte genom dig. Att låta studenterna – individuellt eller i par – planera, förbereda och leda ett seminarium kan också ge många insikter, både för dig och för studenterna. Det gör dessutom undervisningen mer varierad, och du kan lägga den tid som du sparar på att återkoppling till studenterna efter seminariet. 

Läs mer om engagerande seminarier 

  • Gbolahan Gbadamosi, ”Should We Bother Improving Students’ Attendance at Seminars?” Innovations in Education and Teaching International 52:2 (2015), s. 196–206. 
  • Marion Heron, ”Dialogic Dimensions of Seminars in Higher Education”, i Anne Thwaite, Alyson Simpson & Pauline Jones (red.), Dialogic Pedagogy: Discourse in Contexts from Pre-School to University (Abingdon: Routledge, 2023).  
  • Lotta Jons, Seminariet i högre utbildning: Erfarenheter och reflektioner (Lund: Studentlitteratur, 2015).