Högskolepedagogiskt centrum

Inkluderande läraktiviteter

Studenter lär sig saker på olika sätt och utifrån olika erfarenheter. För att alla ska kunna delta på lika villkor bör du sträva efter att skapa variation och flexibilitet i dina läraktiviteter och lärmiljöer – då blir din undervisning mer inkluderande.

När du ska utbilda inkluderande behöver du ge utrymme åt olika perspektiv och låta olika röster höras och blandas med varandra. Det förutsätter att det finns en atmosfär som är tillåtande. I undervisningen ska alla känna sig inkluderade. Om din undervisning har ett perspektivrikt innehåll som lyfter fram skilda förhållanden och erfarenheter får studenterna goda möjligheter att vidga sina vyer och nå insikter som gör dem till klokare och mer vidsynta människor.

Att inkludera på bästa sätt

Om du vill utforma läraktiviteter där alla har möjlighet att lära sig något nytt är det viktigt att du först frågar dig: 

 • Vad ska studenterna lära sig? Vilka är målen för kursen eller utbildningen? Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor är det som studenterna ska skaffa sig?

Det är också läge att fundera över: 

 • Hur du kan skapa förutsättningar för att alla ska kunna lära sig något? Vad finns det som kan göra det svårare för en del studenter att nå målen? Vilka barriärer finns det i läraktiviteterna? Vilka hinder finns det i lärmiljön?

Så behåller du en bra kvalitet - skilj på vad och hur

Det finns ibland en oro hos lärare för att en strävan efter att göra undervisningen inkluderande kommer att leda till att målen i kursen eller utbildningen urvattnas och att kvaliteten sjunker.

Den risken finns förstås om du inte håller fast vid de mål som gäller för kursen, utan börjar anpassa dem, det är inte så du gör undervisningen inkluderande. Du behöver inte nödvändigtvis tänka om kring vad studenterna ska lära sig – innehållet. Men det finns verkligen goda skäl till att tänka till kring hur de kan lära sig saker.

Att planera läraktiviteter som är inkluderande kan kännas som en utmaning i vissa situationer. Hur ska man till exempel hantera att en student har dyslexi och svårt att hinna med all läsning som måste göras under en kurs, att en annan har ADHD och svårt att få struktur på sina studier, att en tredje har social fobi och svårt att komma till sin rätt i gruppdiskussioner och att en fjärde student stammar och har svårt att tala inför grupp?

Ett sätt är att försöka hitta särskilda lösningar som gör det möjligt för de fyra studenterna att delta i undervisningen på lika villkor som de andra studenterna. Ibland kan det behövas. Men ofta kan faktiskt generella lösningar, som gäller för hela studentgruppen, räcka för att en läraktivitet ska bli både inkluderande, flexibel och tillgänglig och ge den som har en funktionsnedsättning goda möjligheter att delta i undervisningen och ta till sig ny kunskap. 

Universell design för lärande

När du vill göra din undervisning inkluderande kan du ha stor nytta av det pedagogiska ramverket Universell design för lärande (UDL). Det här ramverket är en rad strategier som stöttar dig i planeringen, genomförandet och uppföljningen av undervisningen med en proaktiv ansats att möta studenterna med ett inkluderande förhållningssätt.

UDL handlar i grunden om att bygga in tillgänglighet i de pedagogiska praktikerna: att göra läraktiviteter och lärmiljöer jämlika, flexibla, enkla, intuitiva och tillåtande. 

UDL grundar sig i lärandeteorier, kognitionsforskning och neurovetenskaplig kunskap och beskrivs ofta i tre principer där utgångspunkten är att människor är olika: 

 • Människor lär sig på olika sätt – vissa människor behöver höra innehållet som de ska lära sig, andra måste läsa det. Därför behöver du ge studenterna möjlighet att tillgodogöra sig innehållet på det sätt som passar dem bäst.
 • Människor uttrycker sig på olika sätt – vissa människor har lättare att formulera sina nyvunna kunskaper i ett samtal, andra gör det hellre i en text. Därför behöver du ge studenterna  möjlighet att visa vad de har lärt sig på det sätt som passar dem bäst.
 • Människor motiveras och engageras på olika sätt – vissa människor lär sig lättare när de själva får planera sina läraktiviteter, andra vill ha en tydlig struktur att utgå från. Därför behöver du ge studenterna möjlighet att lägga upp sina studier på det sätt som passar dem bäst.

Som lärare bör du ha som mål att vara tydlig, ge struktur, skapa trygghet, sträva efter variation och erbjuda valmöjligheter för att så många som möjligt, av studenterna, ska få de allra bästa förutsättningarna att lära sig saker.

Var tydlig och tänk på att 

 • formulera tydliga mål för lärande när du planerar dina läraktiviteter
 • skriva tydliga instruktioner med ett precist språk utan onödig information
 • använda formatmallar i dokument, göra punktlistor och lägga till alternativtext till bilder, figurer och annat visuellt material.

Ge struktur och tänk på att 

 • skapa en överblick över undervisningen och berätta vad som ska hända, när det ska hända och hur det ska hända
 • ge information i tid när du behöver göra ändringar i innehåll och schema
 • ta fram väl avgränsade uppgifter där omfattningen, arbetsfördelningen och tidsramarna framgår tydligt.

Skapa trygghet och tänk på att

 • klargöra vilka förväntningar du har på studenterna och vilket stöd de kan förvänta sig av dig
 • uppmuntra ett tillåtande samtalsklimat som kännetecknas av kreativitet, öppenhet och respekt
 • förbereda gruppuppgifter och grupparbeten noga och ge tydliga riktlinjer för hur gruppen ska fungera och vad den ska prestera.

Sträva efter variation och tänk på att

 • arrangera olika typer av läraktiviteter och välja lärmiljöer för de olika aktiviteterna med omsorg
 • använda olika typer av lärresurser – text, bild, ljud och video – för att presentera ett innehåll
 • planera in regelbundna raster och aktiviteter som ger studenterna möjlighet att röra på sig.

Erbjud valmöjligheter och tänk på att

 • ge studenterna möjlighet att påverka hur undervisningen ska utformas och vilket innehåll som ska behandlas
 • överväga om studenterna själva kan få välja hur de ska visa att de har uppnått målen
 • ge förlängd tid för förberedelser eller arbete med uppgifter för de studenter som behöver det.

Läs mer om inkluderande läraktiviteter och Universell design för lärande (UDL)

 • Pia Häggblom, Universell design för lärande: Ett inkluderande förhållningssätt (Lund: Studentlitteratur, 2019).
 • Anne Meyer, David H. Rose & David Gordon, Universal Design for Learning: Theory and Practice (Wakefield: CAST Professional Publishing, 2014).
 • Liz Thomas, ”Inclusive Teaching: Becoming an Effective Facilitator of Learning”, i Lynne Hunt & Denise Chalmers (red.), University Teaching in Focus: A Learning-centred Approach, andra upplagan (London: Routledge, 2021).
 • Thomas J. Tobin, Reach Everyone, Teach Everyone: Universal Design for Learning in Higher Education (Morgantown: West Virginia University Press, 2018).