Forskningsutvärderingar

Forskningsutvärderingen ORU2015

I arbetet med att säkerställa hög kvalitet i forskningen har universitetet genomfört tre forskningsutvärderingar. Syftet med utvärderingarna är att granska nuvarande kvalitet och att identifiera möjligheter till och behov av kvalitetsutveckling i forskningen.

Den tredje och senaste utvärderingen är ORU2020. Precis som i tidigare utvärderingar, 2010 och 2015, har universitetet först samlat in data om den vetenskapliga publiceringen, forskningsfinansieringen och personalstyrkan. Forskare inom olika ämnen har sedan fått svara på frågor i en självvärdering och lämna in en utvecklingsplan med fokus på styrkor, svagheter och möjligheter. 

I ett sista steg granskade externa bedömare kvaliteten i forskningen och gav sin syn på utvecklingsplanerna. Totalt 31 nationella och internationella forskare från 11 länder medverkade i bedömargrupperna. 

Till skillnad från tidigare utvärderingear har allt fokus i ORU2020 varit på utveckling, inte på att gradera eller jämföra forskningskvaliteten. Nu arbetar universitetet vidare med utvecklingsplanerna - på alla nivåer. Arbetet följs upp i de årliga verksamhetsdialogerna och resultatet av utvecklingen kommer att utvärderas i kommande forskningsutvärderingar. 

Utvärderingen ORU2020 (på engelska, pdf)

De tidigare utvärderingarna

Den första utvärdering av Örebro universitets forskning genomfördes 2010 och resulterade i ett antal strategiska satsningar. Forskningsvolymen har fördubblats sedan den utvärderingen gjordes.

Slutsatserna från både ORU2015 och ÖRE2010 var att Örebro universitet hade forskning av hög kvalitet inom alla tre fakultetsområden.

Utvärderingen ORU2015 (på engelska, pdf)

Utvärderingen ÖRE2010 (pdf)