Forskningsutvärderingar

Forskningsutvärderingen ORU2015

I arbetet med att säkerställa hög kvalitet i forskningen har universitetet genomfört tre forskningsutvärderingar. Syftet med utvärderingarna är att granska nuvarande kvalitet och att identifiera möjligheter till och behov av kvalitetsutveckling i forskningen.

Den tredje och senaste utvärderingen är ORU2020. Precis som i tidigare utvärderingar, 2010 och 2015, har universitetet först samlat in data om den vetenskapliga publiceringen, forskningsfinansieringen och personalstyrkan. Forskare inom olika ämnen har sedan fått svara på frågor i en självvärdering och lämna in en utvecklingsplan med fokus på styrkor, svagheter och möjligheter. 

I ett sista steg granskade externa bedömare kvaliteten i forskningen och gav sin syn på utvecklingsplanerna. Totalt 31 nationella och internationella forskare från 11 länder medverkade i bedömargrupperna. 

Till skillnad från tidigare utvärderingar har allt fokus i ORU2020 varit på utveckling, inte på att gradera eller jämföra forskningskvaliteten. Nu arbetar universitetet vidare med utvecklingsplanerna - på alla nivåer. Arbetet följs upp i de årliga verksamhetsdialogerna och resultatet av utvecklingen kommer att utvärderas i kommande forskningsutvärderingar. 

Utvärderingen ORU2020 (på engelska, pdf)

De tidigare utvärderingarna

Den första utvärdering av Örebro universitets forskning genomfördes 2010 och resulterade i ett antal strategiska satsningar. Forskningsvolymen har fördubblats sedan den utvärderingen gjordes.

Slutsatserna från både ORU2015 och ÖRE2010 var att Örebro universitet hade forskning av hög kvalitet inom alla tre fakultetsområden.