Så granskas vår kvalitet av UKÄ

Det vita Novahuset med en stor skylt där det står "Örebro universitet". I förgrunden syns suddiga gröna löv på ett träd.

Enligt högskolelagen ansvarar varje lärosäte för att bedriva sin verksamhet så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har som uppdrag att granska lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. UKÄ granskar även kvaliteten i ett urval av utbildningar.

Nationellt kvalitetssäkringssystem

UKÄ arbetar med fyra typer av granskningar, som tillsammans bildar det nationella kvalitetssäkringssystemet:

 • Prövning av examenstillstånd
 • Utbildningsutvärderingar
 • Tematiska utvärderingar
 • Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete (lärosätesgranskning)

Granskningarna utgår från sex bedömningsområden, och beroende på typ av granskning läggs olika betoning på bedömningsområdena.

 • Styrning och organisation
 • Förutsättningar
 • Utformning, genomförande och resultat
 • Student- och doktorandperspektiv
 • Arbetsliv och samverkan
 • Jämställdhet

Hur går granskningen till?

Processerna varierar lite mellan granskningstyperna, men övergripande finns följande delar:

 • UKÄ kallar till ett upptaktsmöte, som startar granskningen.
 • Lärosätet skriver en självvärdering utifrån bedömningsområdena.
 • En bedömargrupp läser självvärderingen och andra underlag.
 • Bedömargruppen har intervjuer med studenter, lärare och ledning.
 • Bedömargruppen skriver sitt yttrande och lärosätet får möjlighet att påtala sakfel.
 • UKÄ meddelar beslut och yttrande.

Vid en utbildningsutvärdering beslutar UKÄ antingen om att utbildningen har ”hög kvalitet” eller ”ifrågasatt kvalitet”. Motsvarande beslut vid en lärosätesgranskning är ”godkänt kvalitetssäkringsarbete”, ”godkänt med förbehåll” eller ”ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete”. Vid brister görs en uppföljning av UKÄ, vanligtvis inom ett år.

Var finns resultaten av granskningarna?

Resultat från UKÄs granskningar publiceras i Högskolekollen.