This page in English

Pär Hansson

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 0702 157533

Rum: -

Pär Hansson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Pär Hansson

Pär Hansson disputerade i nationalekonomi 1990 vid Umeå universitet på avhandlingen Intra-Industry Trade: Measurements, Determinants and Growth – A Study of Swedish Foreign Trade. År 1994 blev han docent vid Umeå universitet. Sedan 2003 är han professor i internationell ekonomi vid Örebro universitet där han undervisar och handleder doktorander inom området internationell handel och utländska direktinvesteringar.

Aktuellt forskningsområde

Effekter av internationell handel och utländska direktinvesteringar på produktionsstruktur, produktivitet och arbetsmarknaden. En översikt av Hanssons senaste forskning kring globala värdekedjor, offshoring och funktionell specialisering inom multinationella företag (MNF) finns att läsa här.

För närvarande arbetar han i ett projekt på Tillväxtanalys, tillsammans med Kent Eliasson och Markus Lindvert, om lokalisering av forskning och utveckling (FoU) inom multinationella företag. En publicerad studie i projektet är Location of Research and Development within Swedish Multinational Enterprises, som analyserar vad som bestämmer lokaliseringen av FoU inom svenskägda multinationella företag på nationell nivå, det vill säga till olika länder (inklusive Sverige). Rapport och pp-presentation. En annan nyligen publicerad studie är Regional lokalisering av näringslivets forskning och utveckling, som studerar vilka faktorer som har betydelse för lokaliseringen av FoU inom koncerner till funktionella arbetsmarknadsregioner (FA-regioner) i Sverige. Rapport och pp-presentation.

  CV (June 2022)   My Researchgate    My Google Scholar

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter (senaste)

Patterns of Employment, Skills, and Tasks within MNEs Associated with Offshoring, med Kent Eliasson och Markus Lindvert, The World Economy, 45(4), 944-970, 2022. Open access version.

Effects of Foreign Acquisitions on R&D and High-skill Activities, med Kent Eliasson och Markus Lindvert, Small Business Economics, 49(1), 163-187, 2017. Open access version.

Are Workers More Vulnerable in Tradable Industries? med Kent Eliasson, Review of World Economics, 152(2), 283-320, 2016. Open access version.

Jobs and Exposure to International Trade within the Service Sector in Sweden med Kent Eliasson and Markus Lindvert, The World Economy, 35(5), 578-608, 2012. Working paper version.

Do Firms Learn by Exporting or Learn to Export? Evidence from Small and Medium-sized Enterprises, med Kent Eliasson och Markus Lindvert, Small Business Economics, 39(2), pp.453-472, 2012. Working paper version.

Inward FDI and Demand for Skills in Manufacturing Firms in Sweden, med Roger Bandick, Review of World Economics, 145(1), 111-131, 2009. Working paper version.

Skill Upgrading and Production Transfer within Swedish Multinationals, Scandinavian Journal of Economics, 107(4), 673-692, 2005. Working paper version.

Exports as an Indicator on or Promoter of Successful Swedish Manufacturing Firms in the 1990s, med Nannan Lundin, Review of World Economics (tidigare Weltwirtschaftliches Archiv), 140(3), 415-445, 2004. Working paper version.

Relative Demand for Skills in Swedish Manufacturing: Trade or Technology? Review of International Economics, 8(3), 533-555, 2000. Working paper version.

Technology, Resource Endowments and International Competitiveness, med Lars Lundberg och Patrik Tingvall, European Economic Review, 43(8), 1501-1530, 1999. Working paper version.

Populärvetenskap och debatt (urval)

Strukturomvandling och omställningspolitik i svenskt näringsliv, med Kent Eliasson, Ismail Ouraich och Ulf Tynelius, Ekonomisk Debatt, 49(5), 50-64, 2021.

Funktionell specialisering inom multinationella företag i svenskt näringsliv, med Kent Eliasson och Markus Lindvert, Ekonomisk Debatt, 49(1), 28-42, 2021.

Utländska uppköp - hot eller möjlighet? med Kent Eliasson och Markus Lindvert, Ekonomisk Debatt, 45(7), 41-55, 2017. 

Är anställda i branscher exponerade för internationell handel mer sårbara? med Kent Eliasson, Ekonomisk Debatt, 43(1), 40-48, 2015.

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige med Kent Eliasson och Markus Lindvert, Ekonomisk Debatt, 39(7), 28-40, 2011.

Är exportfrämjandet motiverat? med Kent Eliasson och Markus Lindvert, Ekonomisk Debatt 38(1), 31-45, 2010.

Nya snabbväxande ekonomier - hot eller möjligheter för den svenska ekonomin? Tillväxtpolitisk utblick 3/07, 2007.

Satsar Sverige tillräckligt på forskning och utveckling? i Bergström V. (red) Arbetsmarknad och tillväxt. Tio års forskning med facket. Ekerlids, 129-162, 1997.

Från basindustri till högteknologi? Svensk näringsstruktur och strukturpolitik, med Lars Lundberg, SNS Förlag, 1995. 

Internationalisering och produktivitet, med Kerstin Krafft och Lars Lundberg, Ekonomisk Debatt, 20(1), 39-51, 1992.

Den svenska tillväxten: Blir vi omsprungna eller bara upphunna? med Magnus Henrekson, Ekonomisk Debatt, 19(3), 261-266, 1991.

Andra publikationer (senaste)

Regional lokalisering av näringslivets forskning och utveckling, med Kent Eliasson och Markus Lindvert, Tillväxtanalys Rapport 2023:09.

Location of Research and Development within Swedish Multinational Enterprises, med Kent Eliasson och Markus Lindvert, Tillväxtanalys Rapport 2022:07.

Statens roll vid friställningar och nedläggningar, med Ismail Ouraich och Ulf Tynelius, Tillväxtanalys Rapport 2021:02.

Effekter av direktinvesteringar på svenskt näringsliv, med Kent Eliasson och Markus Lindvert, Tillväxtanalys Rapport 2020:03.

Foreign Acquisitions – A Shortcut to Higher Productivity and Expansion in Smaller Firms? med Kent Eliasson och Markus Lindvert, Örebro School of Business Working Paper 2020:4.

Regional Employment Effects of MNE Offshoring med Kent Eliasson och Markus Lindvert, Örebro School of Business Working Paper 2019:1.

Utländska uppköp i svenskt näringsliv - hot eller möjlighet? med Kent Eliasson och Markus Lindvert, Tillväxtanalys PM 2017:12.

Global Value Chains and International Competitiveness med Kent Eliasson och Markus Lindvert, Growth Analysis WP/PM 2012:23.

Direktinvesteringar inom tjänstesektorn och offshoring av tjänster med Kent Eliasson och Markus Lindvert, Tillväxtanalys WP/PM 2011:51.

Svensk tjänstehandel − omfattning, utveckling och betydelse med Kent Eliasson och Markus Lindvert, Tillväxtanalys Working paper/PM 2010:15.

Svenskt näringsliv i en globaliserad värld. Effekter av internationaliseringen på produktivitet och sysselsättning med Patrik Karpaty, Markus Lindvert, Lars Lundberg, Andreas Poldahl och Lihong Yun, ITPS A2007:004, 2007

Föreläsningar och seminarier

Location of R&D within Swedish Multinational Enterprises.                                                            23rd Annual Conference of the European Trade Study Group, University of Groningen, 9 september 2022. 

Kommentarer på en ESO-rapport om företagsomställning och strukturomvandling i samband med ekonomiska kriser.                                                                                                      Finansdepartementet, 25 november 2021.

Strukturomvandling och omställningspolitik i svenskt näringsliv.                                       Internationaliseringsnätverket, Business Sweden, 19 maj 2021.

Effekter av direktinvesteringar på svenskt näringsliv.
Webinar, 10 juni 2020.

Regional employment effects of MNE offshoring.
59th Annual European Regional Science Association Congress, Lyon 30 augusti 2019.

Decomposing value chains within Swedish multinationals.
SNEE i Malmö 25 oktober 2017 och NOITS Stockholms universitet 25 maj 2018.

Utländska uppköp i svenskt näringsliv - hot eller möjlighet?
Näringsdepartementet 14 juni 2017.

Flyttar forskningen från Sverige?
Swedish Entrepreneurship Summit i Malmö 7 april 2016.

Effects of foreign acquisitions on R&D and high-skill activities.
Linköpings universitet 16 mars 2016 och KTH 19 april 2016.

Are workers more vulnerable in tradable industries?
26th Annual Conference of the European Association of Labour Economists, University of Ljubljana 20 september 2014.

Globala värdekedjor och internationell konkurrenskraft.
Näringsdepartementet, Stockholm 23 januari 2013.

Svensk tjänstehandel − omfattning, utveckling och betydelse.
SCB i Örebro 1 mars 2011.

Jobs and exposure to international trade within the service sector.
12th Annual SNEE European Integration Conference, Grand Hotel Mölle 20 maj 2010.

Do firms learn by exporting or learn to export?
11th Annual Conference of the European Trade Study Group, University of Rome 10 september 2009.

Forskningsprojekt

Globala värdekedjor och strukturomvandlingens kostnader, med Kent Eliasson, Markus Lindvert and Olle Westerlund, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), 2013-2015.

Globalisering och arbetsmarknaden: effekter av utländska direktinvesteringar och offshoring, med Roger Bandick, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS), 2006-2009.

Kurser/undervisning

Globalization, advanced level

International trade: Theory and evidence, graduate course

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Manuskript

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)