This page in English

Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier samt kränkande särbehandling

Örebro universitet ska vara en attraktiv studie- och arbetsplats där studenter har en god studiemiljö. Vår verksamhet ska vara inspirerande, säker, utvecklande och tillåtande samt fri från diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Här får du som student information om:

Vad är diskriminering?

Diskriminering är när någon blir missgynnad eller sämre behandlad än någon annan i en jämförbar situation och detta har ett samband med en av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

För att det ska vara diskriminering ska missgynnandet eller den sämre behandlingen ske inom ett samhällsområde som är skyddat i diskrimineringslagen och där det finns en maktrelation mellan individer och samhället. Utbildning är ett sådant skyddat område i diskrimineringslagen.

Skyddet omfattar dessutom situationer studenterna emellan där trakasserier eller sexuella trakasserier kan ske. Det är då utbildningsanordnarens, Örebro universitets, ansvar att se till att trakasserierna upphör. Som student har du alltså ett starkt skydd mot diskriminering.

Observera att skyddet inte gäller i den privata sfären, till exempel om du blir utsatt av en granne eller vän. Sådan kränkning går istället att polisanmäla.

Vad är trakasserier?

En form av diskriminering är trakasserier. Trakasserier är handlingar, beteenden eller bemötanden som kränker en persons värdighet kopplat till en eller flera diskrimineringsgrunder. Det kan till exempel handla om förlöjligande eller förnedring, t.ex. nedsättande kommentarer utifrån sexuell läggning eller etnicitet.

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är ett oönskat beteende eller uppträdande av sexuell natur som kränker en persons värdighet. Sexuella trakasserier behöver inte ha någon koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna för att det ska anses vara sexuella trakasserier.

Sexuella trakasserier kan vara:

  • Fysiska så som kramar, strykningar mot kroppen och liknande
  • Verbala till exempel skämt, kommentarer, förslag eller jargong
  • Icke-verbala så som närgångna blickar, gester, lappar, SMS eller bilder

För studenter omfattas även händelser utanför själva utbildningsverksamheten men som är kopplade till den, exempelvis yrkespraktik, studiebesök eller andra aktiviteter som universitet organiserar och ansvarar för.

Sexuella trakasserier faller under diskrimineringslagen men kan också vara brottsligt enligt Brottsbalken. Då kan de även polisanmälas som sexuellt ofredande.

För att handlingarna ska betraktas som sexuella trakasserier ska de vara ovälkomna. Det är viktigt ur ett juridiskt perspektiv att den som trakasserar får kännedom om att den trakasserade inte vill utsättas för handlingarna. Detta kan göras på olika sätt till exempel genom att säga till muntligt, genom mejl eller SMS. Att den som blir utsatt måste tydliggöra för den som utsätter att handlingarna är ovälkomna gäller inte om kränkningarna är uppenbara och tydliga till exempel tydlig sexuell beröring eller bli kallad kränkande sexuella tillmälen.

Till toppen av sidan

Förbud mot repressalier

En student som påtalar eller anmäler utsatthet eller deltar i en utredning, får aldrig utsättas för repressalier. Repressalier är handlingar som medför skada eller obehag eller som är till nackdel för utsatta. Exempel på repressalier är:

  • sämre betyg
  • trakasserier i undervisningen
  • hot om våld

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling är klandervärda eller negativa handlingar som riktas mot en eller flera studenter och som kan leda till att de som utsätts ställs utanför gemenskapen. 

Handlingarna behöver inte ha koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna för att räknas som kränkande särbehandling. Kränkande särbehandling brukar i dagligt tal kallas för mobbning och kan leda till sämre självkänsla, psykisk ohälsa och svårigheter att genomföra studierna.

Andra former av oenigheter och konflikter

Det flesta händelser som universitetets personal uppmärksammas på handlar om oenigheter och konflikter studenter emellan och utgör i lagens mening inte kränkande särbehandling eller någon form av diskriminering.

Det är viktigt att alla studenter tar ansvar för studiemiljön på universitetet och kommer ihåg att det råder nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkningar samt andra typer av ohövligt beteende. Alla studenter har samma rätt att vara på universitetet och studera under goda förhållanden och du som student ska bidra till dessa goda förhållanden. Studenter har därför ett stort ansvar att lösa konflikter om de skulle uppstå. Studenterna omfattas likaväl som medarbetarna av universitetets policy för en god arbets- och studiemiljö.

Detta betyder att du i första hand ska försöka lösa konflikter eller samarbetssvårigheter med dina medstudenter. Om konflikterna kvarstår eller eskalerar och du inte själv kan lösa konflikten bör du informera undervisande lärare. Du kan också söka stöd hos studentombudet. Tillsammans kan ni komma överens om en väg framåt.

Vad kan du göra om du blir utsatt?

Om du upplever dig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling är det viktigt att:

  • Markera – Säg ifrån tydligt till den som utsatt dig att beteendet är ovälkommet och att du vill att det upphör. Detta är extra viktigt när du utsatts för sexuella trakasserier. Du kan också be någon som du har förtroende för att prata med den som du känner dig utsatt av.
  • Dokumentera – Lägg märke till situationen. Anteckna tid och plats, vad som har hänt och hur du upplevde det. Dokumentera och spara sms, lappar, mejl eller annat.
  • Berätta – Prata med någon om vad som hänt och sök stöd. I första hand rekommenderar vi att du tar kontakt med din lärare om det är frågor som rör utbildningen. Om du upplevt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling bör du kontakta prefekt och anmäla händelsen. 
  • Anmäl –  Din anmälan kommer in som en handling till Örebro universitet och prefekten startar en utredning med stöd av universitets jurister och/eller verksamhetsutvecklare för lika villkor och jämställdhet. 

Vad kan du göra om du blir vittne till diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling?

Du kan ge ditt stöd genom att bekräfta att något är fel antingen genom att säga till i stunden eller att fråga den utsatta efteråt om du kan hjälpa till. Informera också någon som är anställd vid Örebro universitet t.ex. prefekt eller studentombud. 

Till toppen av sidan

Konsekvenser för den som utsätter någon för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.

Om en utredning visar att diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling har förekommit så har Örebro universitet ett ansvar att se till att dessa handlingar upphör.

Om en anställd har utsatt en student så riskerar den att få en varning, bli omplacerad eller att bli uppsagd.

Om en student har utsatt en annan student vid Örebro så riskerar den att bli avstängd från studier. Denna typ av ärenden hanteras av disciplinnämnden.

Anmälan

Anmälan om diskriminering eller kränkande särbehandling görs via följande formulär: Anmälan vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. Inloggning krävs eftersom det ligger i Studenttjänster. Du kan anmäla att du själv eller någon annan blivit utsatt. Anmäler du i någon annans ställe kommer denne tillfrågas om att medverka i ärendet. Vi rekommenderar inte anonyma anmälningar då sådana är svåra att utreda. 

Örebro universitet har särskilda rutiner för hantering av diskriminering och kränkande särbehandling, dokumentet finns längre ned på den här sidan. Under hela processen kan du få stöd och råd av Örebro studentkårs student- och doktorandombud.

Mer om de sju diskrimineringsgrunderna

1. Kön
Här omfattas man eller kvinna samt de som har eller ska ändra sin könstillhörighet.

2. Könsidentitet och könsuttryck
Här omfattas personer som inte definierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

3. Etnisk tillhörighet
Vilket nationellt eller etniskt ursprung eller hudfärg en person har.

4. Religion eller annan trosuppfattning
Religiös tro och annan trosuppfattning, t.ex. ateism.

5. Funktionsnedsättning
Omfattar varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som beror på skador eller sjukdomar vid födseln, som uppstått senare eller som förväntas uppstå.

6. Sexuell läggning
Omfattar homosexuell, heterosexuell eller bisexuell läggning.

7. Ålder
Uppnådd levnadslängd. Såväl äldre som yngre, barn och ungdom omfattas.