Civilingenjör, Industriell ekonomi, 300 hp

Starttermin: Hösten 2019 (öppen)

Som civilingenjör med inriktning industriell ekonomi får du en helhetssyn och lär dig lösa framtidens tekniska problem. Du kommer att kunna driva och leda den tekniska utvecklingen på ett internationellt industriföretag.

Student framför en datorskärm

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4

eller

Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A och Matematik E

Civilingenjörsutbildningen ger dig breda och djupa kunskaper i teknikbaserad affärsutveckling. Du lär dig maskinteknik, produkt- och kvalitetsutveckling, ekonomi, marknadsföring och organisationsutveckling. Redan från första terminen kommer du att analysera och hitta innovativa lösningar på komplexa problem. Presentationsteknik, projektledning, samarbetsförmåga och nätverksbyggande är kompetenser som är nödvändiga för att bli en framgångsrik civilingenjör och går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Utbildningsplan Civilingenjör, Industriell ekonomi, 300 hp

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng (hp), vilket innebär tio terminers studier. Varje termin är indelad i två läsperioder. I de flesta läsperioder studeras två kurser parallellt. Programmet inleds med kurserna Introduktion till ingenjörsarbete inom maskinteknik, 10,5 hp och Funktioner och derivator, 4,5 hp. Under första terminen läser studenterna även kurserna Linjär algebra för civilingenjörer, 7,5 hp och Industriell ekonomi, 7,5 hp. Under utbildningens näst sista termin väljer studenten mellan kurserna Processutveckling och innovation, 30 hp samt Ekonomisk organisering och teknologiledning, 30 hp. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 30 hp.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4

eller

Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A och Matematik E

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 30

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Civilingenjörsexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Sören Hilmerby

Möjligheten till kontakter med framtida arbetsgivare är god eftersom utbildningen innehåller projektarbeten på företag, industriella exempel, gästföreläsningar, studiebesök, möjlighet till mentorskap med mera.

Du kommer antagligen att jobba i teknikföretag med verksamheter i flera länder och med internationella kunder och samarbeten. Många ingenjörer anställs också i konsultföretag. Utbildningen i kombination med yrkeserfarenhet kan också leda till arbete som projektledare eller andra ledande roller.

Du är kreativ, nyfiken och ambitiös och ser spännande möjligheter med en utbildning som kopplar samman områden som matematik, teknik, ekonomi, marknadsföring, organisation och ledning. Du vill ta en aktiv roll och vara med och påverka och hitta hållbara lösningar för framtiden. Du är beredd att lägga ner arbete och engagemang under din studietid. Det är också viktigt för dig med en utbildning som är väl förankrad i verkligheten och som leder till intressanta jobb, med stora möjligheter att styra över din framtida inriktning.

Det som kännetecknar utbildningen till Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet är:

  • Hållbar utveckling och hur du som ingenjör bidrar och är viktig återkommer som en röd tråd under utbildningen.
  • Vi lägger stor vikt vid att förbereda dig för yrkeslivet och du har goda möjligheter att skapa kontaktnät som underlättar.
  • En utbildning utformad och genomförd i samarbete med näringslivet som ger relevanta kompetenser.
  • En sammanhållen 5-årig utbildning som ger en gedigna teknisk-naturvetenskapliga ingenjörskunskaper och färdigheter.
  • Det finns en närhet till forskargrupper och till näringslivet.
  • Du utvecklar din kommunikativa förmåga, genom återkommande undervisning i kommunikation/retorik.

Näringslivskopplingen är viktig för att skapa så bra kontakter mellan studenter och företag som möjligt. Det ger en bra start till första jobbet. Se exempel via länkarna:

Det generella svaret är "ja". Visserligen kommer variationer över konjunkturcykler och mellan branscher alltid att finnas, men dina chanser är goda. Efterfrågan på civilingenjörer har varit stabil och med den beredskap för utveckling och förändring som utbildningen ger så har du bästa möjliga förutsättningar på framtidens arbetsmarknad.

Historiskt, oavsett konjunkturläge, har arbetslöshetsnivåerna för ingenjörer stabilt varit lägre än för arbetskraften totalt. Du stärker dina möjligheter ytterligare genom att utbildningen har ett utvecklat näringslivssamarbete som ger dig meriterande erfarenheter i mentorsprogram, projektkurser, examensarbete mm.

Sammanfattningsvis kan sägas att kurser inom matematik, naturvetenskap, teknik, ekonomi, organisation och ledning ingår. Utbildningens tekniska bas är maskinteknik.

Det finns också generella ingenjörsfärdigeter som löper som en röd tråd och ingår i flera kurser under utbildningen, så som exempelvis projektstyrning, utvecklingsarbete, kommunikation/retorik, hållbar utveckling etc. Utvecklingsprojekt på ”ingenjörsvis” och med ökande komplexitet sker under hela utbildningen med start redan under första terminen.

Se Marie Gelang berätta om retorikens roll i utbildningen.

Följande kurser ingår i programmet. För fullständiga benämningar, antal högskolepoäng mm, se programmets utbildningsplan:

Termin 1
Funktioner och derivator
Introduktion till ingenjörsarbete inom maskinteknik
Linjär algebra
Industriell ekonomi
Termin 2
Integraler och differentialekvationer
Mekanik
Flervariabelanalys
Ekonomistyrning, industriell budgetering och kalkylering
Termin 3
Hållfasthetslära
Hållbar utveckling
Ellära
Termodynamik, energi- och miljöteknik
Våg- och materiefysik
Termin 4
Materiallära
Ekonomisk planering och styrning med industriella investeringar och finansiering
Konstruktionselement
Matematisk statistik och sannolikhetslära
Termin 5
Konstruktionsteknik
Juridik och etik
Tillverkningsteknik
Kvalitetsutveckling i produktionsprocesser
Termin 6
Elteknik
Elmaskiner
Industriell marknadsföring och strategi
Reglerteknik
Lean och produktionsteknik
Termin 7
Produktionsutveckling
Termin 8
Datorbaserad kalkylering och redovisning
Industriell logistik
Termin 9
Ekonomisk organisering och teknologiledning 
eller
Processutveckling och innovation *
Termin 10
Examensarbete

* Termin 9 lämpar sig också för att läsa kurser vid något utländskt lärosäte genom våra utbytesavtal. Läs mer om att plugga utomlands.

Skillnaden mellan utbildningarna är stor och består främst i att civilingenjörsutbildningen, även med inriktning industriell ekonomi, i grunden är en teknisk ingenjörsutbildning. Den innehåller även mer avancerad matematik som också tillämpas i de tekniska kurserna. Den som studerar till Civilekonom får en mycket bredare och större del ekonomi, såväl företagsekonomi som nationalekonomi. Trots den stora skillnaden mellan utbildningarna så kan det finnas yrkesroller där du hittar både civilingenjörer och civilekonomer. Det beror då även på den enskildes kvalifikationer och erfarenheter.

Vid Örebro universitet erbjuds du som student möjlighet att studera utomlands under en del av din utbildning genom våra utbytesavtal. Läs mer om utbytesstudier.

Du har också möjlighet att genomföra ditt examensarbete under programmet sista termin hos en organisation utomlands.

Det underlättar om du tycker det är kul och är rätt hyfsad på matematik, eller har en stark motivation och kan bli det. Det är viktigt att påpeka att du kan komma långt med god motivation och arbete. I programmet ingår 34,5 högskolepoäng matematikkurser, men matematik tillämpas också i andra kurser.

Inför programmet är det viktigt att du förbereder dig genom att repetera matematik. Under vår introduktionsvecka (veckan innan programmet startar) varvas moment inom framför allt gymnasiematematiken med faddrarnas introduktionsaktiviteter. Fram tills dess kan du vässa dina matematikkunskaper via www.oru.se/nt/internetmatte.

Du ska inte söka introduktionskursen utan kommer att antas till kursen per automatik om du söker programmet. Se kursplan här: Introduktionskurs i matematik för civilingenjörer.

Högskoleingenjörsutbildningen är tre år (180 högskolepoäng) medan det tar fem år (300 högskolepoäng) att bli civilingenjör. Civilingenjörsutbildningen har större teoretiskt djup, medan högskoleingenjörsutbildningen är mer fokuserad på tillämpning av teorin.

Din konkurrenskraft är högre och arbetsmarknaden bredare med en civilingenjörsexamen, men din framtida position beror i lika hög grad på din egen drivkraft och prestationer. Till flera ingenjörsjobb söker arbetsgivare efter ingenjörer med högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen och det är då dina tidigare erfarenheter och vad du då åstadkommit som är avgörande snarare än vilken ingenjörsutbildning du läst. Bägge utbildningarna gör dig till en kreativ problemlösare som är attraktiv på arbetsmarknaden.

Ja, kanske det, men rådet är ändå att inte ha för bråttom. Utbildningen ger dig en bra överblick över hela den industriella organisationen, dess verksamhet och produkter. Det sker genom att programmet utöver den tekniska grunden också behandlar utvecklingsprocesser, hållbar utveckling, ekonomi, logistik, marknadsföring, kommunikation mm. På så sätt har du en lämplig bakgrund för att med tiden utvecklas mot ledande befattningar.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att du kommer att ha kunskaper och färdigheter inom teknik, organisation och ekonomistyrning som ger möjlighet att utvecklas till specialist inom något område, kanske som konsult. Det är också en intressant karriärmöjlighet och kan vara en bra start för att senare ta steget mot en ledarroll.

Det korta svaret är nej. Ett något längre är att programmet är en i grunden teknisk yrkesutbildning för dig som vill arbeta med både tekniska, organisatoriska och ekonomiska aspekter inom, eller med anknytning till, varu- och tjänsteproduktion eller produktutveckling.

Programmet har därför en bred maskinteknisk bas där ingenjörskompetenserna kompletteras med relevanta och särskilt utformade företagsekonomiska färdigheter för att du ska ges förutsättningar arbeta med företagets teknik, organisation och utveckling av produkter och processer.

Önskar du rikta in dig på arbete inom bank/finans eller en examen inom ekonomi så rekommenderar vi dig att istället titta närmare på en ekonom- eller civilekonomutbildning.

Antagna studenter meddelas om scheman och annan nödvändig information innan studierna börjar. Se information om terminstider: https://www.oru.se/utbildning/terminstider/.

Studierna inleds med en introduktionskurs i matematik på 1,5 högskolepoäng, veckan innan terminsstarten. Kursen pågår under en vecka parallellt med Studentkårens introduktionsaktiviteter och avslutas med en skriftlig examination.

De första obligatoriska kurserna i programmet är Introduktion till ingenjörsarbete inom maskinteknik, 10,5 hp och Funktioner och derivator, 4,5 hp.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Anna Wärn

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Sören Hilmerby om utbildningen Civilingenjör, Industriell ekonomi

– Industriell ekonomi öppnar upp för många olika roller på företag och förbereder dig för att lösa viktiga, framtida uppgifter, säger Sören Hilmerby.

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.