Specialpedagogiskt program, 90 hp

Starttermin: Hösten 2020 (öppen)

Är du intresserad av att bedriva specialpedagogiskutveckling på vetenskaplig grund i förskolan och skolan? Specialpedagogiska programmet är en distansutbildning på avancerad nivå halvfart som vänder sig till dig som har förskollärar- och lärarexamen och tre års arbetslivserfarenhet.

Student på Specialpedagogiskt program

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Vidare krävs minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter avlagd examen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Distansutbildningen till specialpedagog ger dig kunskaper om olika perspektiv på lärande och specialpedagogik, läs- och skrivsvårigheter, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utvärdering samt pedagogisk ledning och styrning. Utbildningen innehåller praktiska moment där du får öva dig i att genomföra professionella samtal och ge specialpedagogisk rådgivning. Sista terminen skriver du ett självständigt vetenskapligt examensarbete.

Utbildningen förbereder dig för en roll där du leder och stödjer specialpedagogisk utveckling på vetenskaplig grund i förskolan och skolan. Du får kunskaper och förmågor som behövs för att stödja både grupper och individer i inkluderande lärmiljöer. Du får kompetens att samverka med skolledning, kollegor, föräldrar, elever och barn samt beredskap att genomföra pedagogiska utredningar.

Utbildningsplan Specialpedagogiskt program, 90 hp

Utbildningen utgörs av obligatoriska kurser. Utbildningen inleds med kursen Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogiska områden och perspektiv, 30 hp. Därpå följer kursen Pedagogik, avancerad nivå, Styrning och förändring: specialpedagogiska frågor, 30 hp. Utbildningen avslutas med kursen Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogik som forskningsområde, 30 hp, i denna kurs ingår ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Verksamhetsförlagd utbildning ingår i utbildningen. Samtliga kurser som ingår i programmet ges inom huvudområdet pedagogik.

Behörighet: Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Vidare krävs minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter avlagd examen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2020

Studietakt: Halvfart

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 60

Urval: Antal avklarade akademiska poäng senast sista anmälningsdag, med följande fördelning: Lärarexamen med inriktning mot förskola och fritidspedagog (25% av platserna) Lärarexamen med inriktning mot grundskola och Lärarexamen med inriktning mot fritidshem (50% av platserna) Lärarexamen med inriktning mot gymnasium och vuxenutbildning (25% av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Specialpedagogexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Charlotta Pettersson

Distansutbildning

Sökande till specialpedagogiskt program ska styrka behörighetskravet gällande tre års yrkeslivserfarenhet som lärare/förskollärare efter avlagd examen.
Blankett för detta finns här: Intyg om yrkeslivserfarenhet

Det är stor efterfrågan på specialpedagoger. Du kan välja att arbeta med barn, unga eller vuxna. Specialpedagoger är en eftertraktad yrkesgrupp i förskola, grundskola, särskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola eller vuxenutbildning.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Monika Severin

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Lina Karvonen

Innan Lina Karvonen började studera till specialpedagog arbetade hon som fritidspedagog och lärare i både grundskola och särskola. När hon arbetade i särskild undervisningsgrupp för elever med autism kände hon att hon kunde göra skillnad för eleverna som gick där men att det behövdes mer arbete på organisationsnivå för elever med särskilda behov. Därför lockade utbildningen till specialpedagog eftersom man också får möjlighet att handleda lärarna i deras utveckling och förändra skolan på organisationsnivå.

Som specialpedagog vill hon hjälpa lärarna att se sammanhang och vad som händer runt eleverna. Hon ger lärarna handledning utifrån det relationella perspektivet och med fokus på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Det kan innebära samtal om exempelvis klassrummets möblering, bemötande, strukturstöd och tydliggörande pedagogik. Det innefattar alla lärmiljöer (fysiska, psykiska och sociala) inom skolans verksamhet, till exempel klassrum, matsal, korridor och rast. Allt för att skapa förutsättningar för eleven att vara sitt bästa jag.

Lina Karvonen anser att det är svårt att komma in på Specialpedagogiskt program, särskilt i Örebro där utbildningen har ett bra rykte. En stor fördel är att studenterna har praktik (verksamhetsförlagd utbildning) under andra året av utbildningen.

– Jag hade förmånen att göra min praktik i Kolsva utanför Köping som har den bästa elevhälsan i landet.

Specialpedagog under studietiden

Utbildningen är sex terminer och studenterna pluggar på halvtid. Men redan första året började Lina Karvonen arbeta som specialpedagog på Långängskolan i Hallsberg.

– Det är en fördel att börja arbeta med yrket vid sidan om studierna. Det ger mig möjlighet att prova teorin i praktiken, vilket gör att jag får ut mer av utbildningen.

I framtiden finns det flera olika arbetsplatser som lockar, till exempel landstingets utredning och habilitering eller på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

– Specialpedagogiska skolmyndigheten har mandat. Det är dit skolan vänder sig när de inte hittar en lösning. Då går myndigheten in och genomför korta men intensiva insatser.

Om man vill studera till specialpedagog måste man vara beredd att avsätta tid. Lina Karvonen tycker att studierna var tuffa under de första två åren. För att klara Specialpedagogiskt program anser hon att man behöver ha ett öppet sinnelag och en specialpedagog måste ha ett genuint intresse för vad som blir bäst för eleven.

­– För de studenter som börjar här och har fasta åsikter om vad som är rätt och fel blir det tufft, det kräver att tankar prövas och omprövas.

Men utbildning gör också skillnad. Hon ser förändringen hos sig själv och övriga studenter. Särskilt givande är seminarierna då olika åsikter diskuteras.

Text och foto: Anna Asplund