Specialpedagogiskt program, 90 hp

Starttermin: Hösten 2021 (anmälan stängd)

Är du intresserad av att bedriva specialpedagogiskutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå i förskolan och skolan? Specialpedagogiskt program är en distansutbildning på avancerad nivå som ges på halvfart och vänder sig till dig som har förskollärar- och lärarexamen och minst tre års arbetslivserfarenhet.

Student på Specialpedagogiskt program

Behörighet

Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Vidare krävs minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter avlagd examen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Distansutbildningen till specialpedagog ger dig kunskaper om olika perspektiv på lärande och specialpedagogik, samtalsmetodik, läs- och skrivsvårigheter, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt pedagogisk ledning och styrning. Utbildningen innehåller praktiska moment där du får öva dig i att genomföra professionella samtal, specialpedagogisk rådgivning och arbeta med specialpedagogisk skolutveckling. Den sista terminen skriver du ett självständigt vetenskapligt examensarbete.

Utbildningen förbereder dig för en roll där du leder och stödjer specialpedagogisk utveckling på vetenskaplig grund i förskolan och skolan. Du får kunskaper och förmågor som behövs för att stödja både grupper och individer i inkluderande lärmiljöer. Du får kompetens att samverka med skolledning, kollegor, föräldrar, elever och barn samt beredskap att genomföra pedagogiska utredningar.

Utbildningsplan Specialpedagogiskt program, 90 hp

Utbildningen utgörs av obligatoriska kurser. Utbildningen inleds med kursen Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogiska områden och perspektiv, 30 hp. Därpå följer kursen Pedagogik, avancerad nivå, Styrning och förändring: specialpedagogiska frågor, 30 hp. Utbildningen avslutas med kursen Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogik som forskningsområde, 30 hp, i denna kurs ingår ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Verksamhetsförlagd utbildning ingår i utbildningen. Samtliga kurser som ingår i programmet ges inom huvudområdet pedagogik.

Behörighet: Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Vidare krävs minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter avlagd examen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2021

Studietakt: Halvfart

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 60

Urval: Antal avklarade akademiska poäng senast sista anmälningsdag, med följande fördelning: Lärarexamen med inriktning mot förskola och fritidspedagog (25% av platserna) Lärarexamen med inriktning mot grundskola och Lärarexamen med inriktning mot fritidshem (50% av platserna) Lärarexamen med inriktning mot gymnasium och vuxenutbildning (25% av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Specialpedagogexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Charlotta Pettersson

Distansutbildning

Anmälningskod ORU-19124

Sökande till specialpedagogiskt program ska styrka behörighetskravet gällande tre års yrkeslivserfarenhet som lärare/förskollärare efter avlagd examen.
Blankett för detta finns här: Intyg om yrkeslivserfarenhet

Det är stor efterfrågan på specialpedagoger. Du kan välja att arbeta med barn, unga eller vuxna. Specialpedagoger är en eftertraktad yrkesgrupp i förskola, grundskola, särskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola eller vuxenutbildning.

Vill du vara med och bedriva specialpedagogisk utveckling på vetenskaplig grund i förskolan och skolan? Då är specialpedagogiskt program en utbildning för dig. Det är en distansutbildning på avancerad nivå på halvfart som vänder sig till dig som har förskollärar- eller lärarexamen samt minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter avlagd examen.

På Örebro universitetet möter du engagerade lärare med erfarenhet av såväl praktiskt specialpedagogiskt arbete som forskning inom olika områden så som elevhälsa, kollegial samverkan, inkludering, translanguaging, läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, skolmåltiden en arena för specialpedagogiska frågor.

Här kan du läsa mer om forskargruppen Specialpedagogik, utbildning och lärande.

Upplägget av Specialpedagogiskt program framgår av utbildningsplanen. I utbildningsplanen för programmet hittar du de kurser som ingår i programmet. Samtliga kurser har en kursplan. Utbildningsplanen och kursplanerna hittar du här. Litteraturlistan hittar du i kursplanen. Första kursen inom programmet heter ”Specialpedagogiska områden och perspektiv, 30 hp, PE003A”. De kurser som ingår i specialpedagogiskt program vid Örebro universitet går tyvärr inte att läsa som fristående kurser.

Utbildningen är på avancerad nivå och är en webbaserad distansutbildning men det ingår även obligatoriska campusdagar. Utbildningen är på 90 högskolepoäng och ges på halvfart, vilket innebär att den pågår under sex terminer.

Utbildningen omfattas av ca fyra obligatoriska campusförlagda utbildningsdagar per termin vid universitetet, de är ofta förlagda vid två tillfällen med två utbildningsdagar i följd. På campusdagarna bearbetas den aktuella delkursen på olika sätt genom till exempelvis föreläsningar, seminarium och workshops.

Behörighetskravet till utbildningen är: Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Vidare krävs minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter avlagd examen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B. Det är tjänstgöringstiden efter det datum när examen är utfärdad som räknas.

I urvalet anges att platserna fördelas enligt följande: Antal avklarade akademiska poäng senast sista anmälningsdag, med följande fördelning: Lärarexamen med inriktning mot förskola och fritidspedagog (25% av platserna). Lärarexamen med inriktning mot grundskola och lärarexamen med inriktning mot fritidshem (50 %) av platserna). Lärarexamen med inriktning mot gymnasium och vuxenutbildning (25 % av platserna). Placering i urvalsgrupperna sker utifrån examen. Framgår det till exempel att du har en examen med både inriktning förskola som grundskola så konkurrerar du i båda urvalsgrupperna.

Det går lika bra att ladda upp tjänstgöringsintyg i samband med anmälan till programmet som att använda Örebro universitets egen blankett som din rektor skriver under. Du kan ladda upp detta på www.antagning.se i samband med anmälan eller senast sista kompletteringsdag. Se www.antagning.se för mer information.  En pågående anställning räknas fram till 30 juni, aktuellt år. Observera att andra lärosäten kan ha andra krav och denna information gäller enbart för ansökan till Örebro universitet. Blanketten hittar du här på programsidan, under fliken behörighet. Det är din samlade yrkeslivserfarenhet som räknas och du behöver inte ha arbetat på samma ställe.

För att hitta antagningsstatistik hänvisar vi dig till www.uhr.se.

Ja, under Specialpedagogiska programmets andra år läser du en verksamhetsförlagd kurs som är förlagd i skolverksamhet.  Du ordnar själv din utbildningsplats utifrån särskilda kriterier. Det är tyvärr inte möjligt att genomföra professionsutveckling förlagt i skolverksamhet på sin egen arbetsplats.

Att utbildningen bedrivs på halvfart innebär att du förväntas lägga ner cirka 20 timmar i veckan på dina studier. Det vi rekommenderar dig är att arbeta halvtid (50%) när du läser programmet då det är värdefullt att ha en förankring i den pedagogiska praktiken.

Specialpedagogiskt program är yrkesutbildning efter vilken man kan söka arbete inom alla skolformer. På examensbeviset anges för vilken verksamhet utbildningen är avsedd.

Efter avslutad specialpedagogutbildning har du möjlighet att söka forskarutbildning på din examensuppsats vilken skrivs på avancerad nivå.  

Det är stor efterfrågan på specialpedagoger. Som specialpedagog arbetar du med att stödja både grupper och individer i inkluderande lärmiljöer. Du samverkar med skolledning, kollegor, föräldrar, elever och barn samt genomför pedagogiska utredningar och leder specialpedagogisk utveckling på vetenskaplig grund. Du kan arbeta i alla skolformer, i förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, gymnasiesärskola, specialskola eller vuxenutbildning.

Lönen för specialpedagoger kan variera beroende på erfarenhet, efterfrågan, skolform och var i landet du bor. Vill du ha en uppfattning om vilken lön en specialpedagog har hänvisar vi till Sveriges kommuner och regioner (SKR) och de fackliga organisationerna Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.

Här hittar du mer information om tillgodoräknanden. Tänk på att universitetet tillgodoräknar dina tidigare studier och/eller yrkesverksamhet under förutsättning att det inte råder stora skillnader mellan dessa och den utbildning som du vill få detta prövat mot.

Skillnaden mellan speciallärare och specialpedagog är främst att specialpedagoger framför allt har en handledande roll. Specialpedagogen arbetar tillsammans med personal och ledning och bidra till skolans pedagogiska utveckling. Speciallärare däremot arbetar med elever i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolor eller vuxenutbildning som är i behov av särskilt stöd. Vissa speciallärare är specialiserade på tal- och språksvårigheter, syn-eller hörselnedsättning eller intellektuella funktionshinder etc. Specialläraren har en utbildning direkt riktad mot att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen däremot arbetar mer övergripande med specialpedagogiska frågor och skolutveckling, både på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Om du har avbrutit dina studier utan att ha ett studieuppehåll beviljat kan du enbart komma tillbaka till dina studier i mån av plats. Du kan då göra en förfrågan om att få komma åter till dina studier via: This is an email address. Studievägledare tar emot din förfrågan och stämmer av med enhetschef, som beslutar om plats finns. Här kan du läsa mer om vad som krävs för studieuppehåll.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Monika Severin

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Lina Karvonen

Innan Lina Karvonen började studera till specialpedagog arbetade hon som fritidspedagog och lärare i både grundskola och särskola. När hon arbetade i särskild undervisningsgrupp för elever med autism kände hon att hon kunde göra skillnad för eleverna som gick där men att det behövdes mer arbete på organisationsnivå för elever med särskilda behov. Därför lockade utbildningen till specialpedagog eftersom man också får möjlighet att handleda lärarna i deras utveckling och förändra skolan på organisationsnivå.

Som specialpedagog vill hon hjälpa lärarna att se sammanhang och vad som händer runt eleverna. Hon ger lärarna handledning utifrån det relationella perspektivet och med fokus på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Det kan innebära samtal om exempelvis klassrummets möblering, bemötande, strukturstöd och tydliggörande pedagogik. Det innefattar alla lärmiljöer (fysiska, psykiska och sociala) inom skolans verksamhet, till exempel klassrum, matsal, korridor och rast. Allt för att skapa förutsättningar för eleven att vara sitt bästa jag.

Lina Karvonen anser att det är svårt att komma in på Specialpedagogiskt program, särskilt i Örebro där utbildningen har ett bra rykte. En stor fördel är att studenterna har praktik (verksamhetsförlagd utbildning) under andra året av utbildningen.

– Jag hade förmånen att göra min praktik i Kolsva utanför Köping som har den bästa elevhälsan i landet.

Specialpedagog under studietiden

Utbildningen är sex terminer och studenterna pluggar på halvtid. Men redan första året började Lina Karvonen arbeta som specialpedagog på Långängskolan i Hallsberg.

– Det är en fördel att börja arbeta med yrket vid sidan om studierna. Det ger mig möjlighet att prova teorin i praktiken, vilket gör att jag får ut mer av utbildningen.

I framtiden finns det flera olika arbetsplatser som lockar, till exempel landstingets utredning och habilitering eller på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

– Specialpedagogiska skolmyndigheten har mandat. Det är dit skolan vänder sig när de inte hittar en lösning. Då går myndigheten in och genomför korta men intensiva insatser.

Om man vill studera till specialpedagog måste man vara beredd att avsätta tid. Lina Karvonen tycker att studierna var tuffa under de första två åren. För att klara Specialpedagogiskt program anser hon att man behöver ha ett öppet sinnelag och en specialpedagog måste ha ett genuint intresse för vad som blir bäst för eleven.

­– För de studenter som börjar här och har fasta åsikter om vad som är rätt och fel blir det tufft, det kräver att tankar prövas och omprövas.

Men utbildning gör också skillnad. Hon ser förändringen hos sig själv och övriga studenter. Särskilt givande är seminarierna då olika åsikter diskuteras.

Text och foto: Anna Asplund