Specialpedagogiskt program, 90 hp

Starttermin: Hösten 2023 (kommande)

Är du intresserad av att bedriva specialpedagogiskutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå i förskola och/eller skola? Specialpedagogiskt program, 90 högskolepoäng, ges på avancerad nivå och vänder sig till dig som har en förskollärar- eller lärarexamen samt minst tre års arbetslivserfarenhet. Utbildningen ges på halvfart och delvis distans (med fyra utbildningsdagar på campus per termin). Under år 2 i utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Student på Specialpedagogiskt program
Anmälan öppnar 2023-02-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Om programmet inte kommer att erbjudas godkänner jag även att ni skickar mig information om detta. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Vidare krävs minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter avlagd examen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Utbildningen till specialpedagog ger dig kunskaper om olika perspektiv på lärande och specialpedagogik, samtalsmetodik, läs- och skrivsvårigheter, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt pedagogisk ledning och styrning. Utbildningen innehåller praktiska moment där du får öva dig i att genomföra professionella samtal, specialpedagogisk rådgivning och arbeta med specialpedagogisk skolutveckling. Den sista terminen skriver du ett självständigt vetenskapligt examensarbete.

Utbildningen förbereder dig för en roll där du leder och stödjer specialpedagogisk utveckling på vetenskaplig grund i förskola och/eller skola. Du får kunskaper och förmågor som behövs för att stödja både grupper och individer i inkluderande lärmiljöer. Du får även kompetens att samverka med skolledning, kollegor, föräldrar, elever och barn samt beredskap att genomföra pedagogiska utredningar.

Övrig information:

Utbildningen omfattas av fyra obligatoriska utbildningsdagar på campus per termin, de är ofta förlagda till två tillfällen med två utbildningsdagar i följd.

Under år 2 i utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som omfattar åtta dagar per termin och är förlagda till fyra veckor på höstterminen och fyra veckor på vårterminen.

Utbildningsplan Specialpedagogiskt program, 90 hp

Utbildningen utgörs av obligatoriska kurser. Utbildningen inleds med kursen Specialpedagogiska områden och perspektiv, 30 hp. Därpå följer kursen Styrning och förändring: specialpedagogiska frågor, 30 hp. Utbildningen avslutas med kursen Specialpedagogik som forskningsområde, 30 hp, i denna kurs ingår ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Verksamhetsförlagd utbildning ingår i utbildningen. Samtliga kurser som ingår i programmet ges inom huvudområdet pedagogik.

Behörighet: Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Vidare krävs minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter avlagd examen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2023

Studietakt: Halvfart

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 60

Urval: Antal avklarade akademiska poäng senast sista anmälningsdag, med följande fördelning: Förskollärarexamen eller motsvarande (20% av platserna) Grundlärarexamen samt Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, eller motsvarande (60% av platserna) Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan samt Yrkeslärarexamen, eller motsvarande (20% av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Specialpedagogexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Charlotta Pettersson

Distansutbildning

Anmälningskod ORU-19300

Sökande till specialpedagogiskt program ska styrka behörighetskravet gällande tre års yrkeslivserfarenhet som lärare/förskollärare efter avlagd examen.
Blankett för detta finns här: Intyg om yrkeslivserfarenhet

Det är stor efterfrågan på specialpedagoger. Du kan välja att arbeta med barn, unga eller vuxna. Specialpedagoger är en eftertraktad yrkesgrupp i förskola, grundskola, särskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola eller vuxenutbildning.

Vill du vara med och bedriva specialpedagogisk utveckling på vetenskaplig grund i förskolan och skolan? Då är specialpedagogiskt program en utbildning för dig. Det är en distansutbildning på avancerad nivå på halvfart som vänder sig till dig som har förskollärar- eller lärarexamen samt minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter avlagd examen.

På Örebro universitetet möter du engagerade lärare med erfarenhet av såväl praktiskt specialpedagogiskt arbete som forskning inom olika områden så som elevhälsa, kollegial samverkan, inkludering, translanguaging, läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, skolmåltiden en arena för specialpedagogiska frågor.

Här kan du läsa mer om forskargruppen Specialpedagogik, utbildning och lärande.

I utbildningsplanen framgår utbildningens huvudsakliga upplägg och vilka kurser som ingår i programmet.

Samtliga kurser har en kursplan. Utbildningsplanen och kursplanerna hittar du här.

De kurser som ingår i specialpedagogiskt program vid Örebro universitet går inte att läsa som fristående kurser.

Utbildningen är på avancerad nivå och är en webbaserad distansutbildning men det ingår även obligatoriska campusdagar. Utbildningen är på 90 högskolepoäng och ges på halvfart, vilket innebär att den pågår under sex terminer.

Utbildningen omfattas av ca fyra obligatoriska campusförlagda utbildningsdagar per termin vid universitetet, de är ofta förlagda vid två tillfällen med två utbildningsdagar i följd. På campusdagarna bearbetas den aktuella delkursen på olika sätt genom till exempelvis föreläsningar, seminarium och workshops.

Behörighetskravet till utbildningen är: Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Vidare krävs minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter avlagd examen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B. Det är tjänstgöringstiden efter det datum när examen är utfärdad som räknas.

Placering i urvalsgrupperna sker utifrån examen* samt utifrån antal avklarade akademiska poäng senast sista anmälningsdag.

*Se procentuell fördelning under fliken ’Behörighet och antagning’ och ’Urval’.  Framgår det till exempel att du har en examen med både inriktning förskola som grundskola så konkurrerar du i båda urvalsgrupperna.

Det går lika bra att ladda upp tjänstgöringsintyg i samband med anmälan till programmet som att använda Örebro universitets egen blankett som din rektor skriver under. Du kan ladda upp detta på www.antagning.se i samband med anmälan eller senast sista kompletteringsdag. Se www.antagning.se för mer information.  En pågående anställning räknas fram till 30 juni, aktuellt år. Observera att andra lärosäten kan ha andra krav och denna information gäller enbart för ansökan till Örebro universitet. Blanketten hittar du här på programsidan, under fliken behörighet. Det är din samlade yrkeslivserfarenhet som räknas och du behöver inte ha arbetat på samma ställe.

För att hitta antagningsstatistik hänvisar vi dig till www.uhr.se.

Ja, under Specialpedagogiska programmets andra år läser du en verksamhetsförlagd kurs som är förlagd i skolverksamhet.  Du ordnar själv din utbildningsplats utifrån särskilda kriterier. Det är tyvärr inte möjligt att genomföra professionsutveckling förlagt i skolverksamhet på sin egen arbetsplats.

Att utbildningen bedrivs på halvfart innebär att du förväntas lägga ner cirka 20 timmar i veckan på dina studier. Det vi rekommenderar dig är att arbeta halvtid (50%) när du läser programmet då det är värdefullt att ha en förankring i den pedagogiska praktiken.

Efter avslutad specialpedagogutbildning har du möjlighet att söka forskarutbildning på din examensuppsats vilken skrivs på avancerad nivå.  

Det är stor efterfrågan på specialpedagoger. Som specialpedagog arbetar du med att stödja både grupper och individer i inkluderande lärmiljöer. Du samverkar med skolledning, kollegor, föräldrar, elever och barn samt genomför pedagogiska utredningar och leder specialpedagogisk utveckling på vetenskaplig grund. Du kan arbeta i alla skolformer, i förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, gymnasiesärskola, specialskola eller vuxenutbildning.

Lönen för specialpedagoger kan variera beroende på erfarenhet, efterfrågan, skolform och var i landet du bor. Vill du ha en uppfattning om vilken lön en specialpedagog har hänvisar vi till Sveriges kommuner och regioner (SKR) och de fackliga organisationerna Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.

Här hittar du mer information om tillgodoräknanden. Tänk på att universitetet tillgodoräknar dina tidigare studier och/eller yrkesverksamhet under förutsättning att det inte råder stora skillnader mellan dessa och den utbildning som du vill få detta prövat mot.

Skillnaden mellan speciallärare och specialpedagog är främst att specialpedagoger framför allt har en handledande roll. Specialpedagogen arbetar tillsammans med personal och ledning och bidra till skolans pedagogiska utveckling. Speciallärare däremot arbetar med elever i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolor eller vuxenutbildning som är i behov av särskilt stöd. Vissa speciallärare är specialiserade på tal- och språksvårigheter, syn-eller hörselnedsättning eller intellektuella funktionshinder etc. Specialläraren har en utbildning direkt riktad mot att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen däremot arbetar mer övergripande med specialpedagogiska frågor och skolutveckling, både på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Om du har avbrutit dina studier utan att ha ett studieuppehåll beviljat kan du enbart komma tillbaka till dina studier i mån av plats. Du kan då göra en förfrågan om att få komma åter till dina studier via: This is an email address. Studievägledare tar emot din förfrågan och stämmer av med enhetschef, som beslutar om plats finns. Här kan du läsa mer om vad som krävs för studieuppehåll.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Sophia Wretman

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Kristian Thörnqvist.

”Mycket av det vi lär oss kan jag ta med hem och prova direkt”

Möjligheten att göra praktik (VFU) fick Kristian Thörnqvist att välja Specialpedagogiskt program vid Örebro universitet.
– Jag trivs väldigt bra med utbildningen. Det är intressant och spännande att fördjupa sig i frågor om hur skolan kan utvecklas för att möta de elever som har det svårast, säger han.

Helena Yourston.

”Jag vill att alla barn ska ha en tillgänglig lärmiljö”

Som specialpedagog behöver du ligga steget före och jobba med utveckling på både individ-, grupp- och organisationsnivå.
– Skolan behöver vara öppen för att olika är normen, säger Helena Yourston, som läste Specialpedagogiska programmet vid Örebro universitet och nu är doktorand vid universitetet.