This page in English

Forskarutbildningsämnet kulturgeografi

Om forskarutbildningsämnet

Fakultet

Fakulteten för humaniora och socialvetenskap

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Kulturgeografi handlar om att studera människor och samhällen i deras rumsliga och geografiska sammanhang, dvs. hur människor och samhällen nyttjar och formas av de förutsättningar som finns på olika platser och delar av världen. Geografisk variation, lokaliseringsmönster och rumsliga samband är centrala studieområden, liksom samspelet mellan människa och miljö. Kulturgeografin kan delas in i flera specialområden med avseende på de fenomen som studeras eller utifrån de teorier och metoder som tillämpas. Exempel på sådana områden är: Befolkningsgeografi (demografi, migration), Urbangeografi (stadsutveckling, stadsmiljö, ortssystem), Social geografi (klass, genus, etnicitet, segregations- och integrationsfrågor), Politisk geografi och samhällsplanering (geopolitik, regional identitet, regionalpolitik, planering) och Ekonomisk geografi (näringslivsomvandling, lokalisering, regional utveckling).


Studiehandledning för forskarutbildning i kulturgeografi