This page in English

Forskargrupp

Psykiatriska tillstånd hos barn, ungdomar och unga vuxna

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Sverre Wikström

Forskningsämne

Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar som intellektuell funktionsnedsättning, autism och ADHD (kallas även neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) ökar risken att drabbas av annan psykiatrisk samsjuklighet. Funktionsnedsättningens omfattning varierar från person till person men också över tid för en och samma person. Under uppväxten finns kritiska utvecklingsfaser i hjärnutvecklingen med ökad sårbarhet, tex under adolescensen. Ett exempel på en utvecklingsrelaterat psykiatriskt tillstånd som ofta utvecklas under adolescensen eller ung vuxen ålder är schizofreni. Funktionsnivån påverkas av miljön.

Personer med jämförbara funktionsnedsättningar kan ha olika förutsättningar genom att deras livsomständigheter är olika. För barn har familj, barnomsorg och skola central betydelse för prognos och funktionsnivå. Under ungdomsåren tillkommer ytterligare faktorer; vänner, fritidssysselsättningar och framtidshopp. Vid övergång till att bli ung vuxen blir möjligheter till försörjning genom fortsatta studier eller arbete samt boende och relationer centralt. För personer med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar är utmaningarna större än för andra. Samhällsfaktorer kan öka eller minska risken för samsjuklighet och utslagning. Till exempel kan skolan vara utformad så att barn med funktionsnedsättningar har möjlighet att utvecklas och hitta sina styrkor, men den kan även innebära att de löper stor risk att slås ut. I forskargruppen studerar vi psykiatrisk samsjuklighet vid utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, från vanligt förekommande problem som sömnstörningar till mer ovanliga tillstånd, som psykos.

Forskningen omfattar bland annat att undersöka förekomst av sådan samsjuklighet, dess bakgrund, förebyggande insatser och behandling. Vi studerar även miljöfaktorer som påverkar funktionsnivå, prognos och förutsättningar till delaktighet. Slutligen kommer vi studera insatser för att öka funktionsnivån i dessa patientgrupper. Det övergripande målet är att bidra till ökad funktion och delaktighet i ett livstidsperspektiv för personer med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.