Forskningsprojekt

BIO IBD - A multi-modal national study to identify BIOmarkers for diagnosis, therapy response and disease progression in IBD

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Jonas Halfvarson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Målet för BIO IBD är att identifiera nya biomarkörer för diagnos, terapisvar och fortsatt sjukdomsutveckling vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) samt att bana väg för exploatering och implementering av dessa biomarkörer i samarbete med svenska företag inom den biomedicinska sektorn.

BIO IBD kommer att bringa samman ledande kliniker, kliniska- och biomedicinska forskare med företagspartners. Utifrån ”state of the art” metoder kommer mikrobiologiska, immunologiska, proteomik, genetiska, epigenetiska och transkriptomiska data att insamlas vid upprepade tillfällen från behandlingsnaiva patienter vid diagnos av IBD samt från patienter som skall påbörja behandling med biologiskt läkemedel. Patientgrupperna kommer att följas över tid och biobankning upprepas. Den explorativa fasen kommer att följas av värdering av biologisk variation av identifierade biomarkörer hos friska frivilliga och verifiering av resultaten hos slumpvis utvalda patienter inom det svenska nationella IBD registret.

Med hjälp av strategiska nationella kohorter, upprepade analyser baserade på storskaliga tekniker och integrerad bioinformatik kommer BIO IBD att identifiera paneler av biomarkörer vid IBD. Samarbete med företagspartners med en stark meritlista avseende att ta vetenskapliga rön till kommersiella produkter, stöd av involverade innovationskontor och holdingbolag säkerställer att de vetenskapliga rönen kommer att omsättas i kommersiella produkter.

Finansiärer

  • EU FP7 (Sjunde ramprogrammet)
  • Stiftelsen för Strategisk Forskning
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Örebro universitet

Samarbetspartners

  • Johan Dabrosin Söderholm, Linköping universitet
  • Kristin Klarström Engström , Region Örebro Län
  • Lena Öhman, Sahlgrenska Academy/University of Gothenburg
  • Mauro D Amato, Department of Biosciences and Nutrition, KI