This page in English

Forskningsprojekt

VRVR: Våldsregimer: Att teoretisera och förklara variationer i välfärdsregimers (2018-2021)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Sofia Strid

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med detta tvärvetenskapliga projekt är att bidra till att minska våld i samhället genom att generera bättre förklaringar av våldsproduktionen i nutida välfärdsstater inom EU, förklaringar och teori som dels integrerar våld i välfärdsstatsforskningen, och dels utvecklar en systemförståelse av våld.

Projektet undersöker samband mellan våldsproduktion på multipla nivåer och försöker urskilja differentierade våldsregimer, analogt med välfärdsregimer, vars teoretisering kan bidra till en komplex post-disciplinär teori om våld Frågan om hur stater organiserar våld placeras i centrum för analysen. Detta görs genom utvecklandet av begreppet våldsregimer, vilket utgör en systemförståelse av hur stater, organisationer och individer producerar och motverkar våld. Med begreppet menas staters våldsmotverkande institutioner, staters våldsproduktion, och individers våldsproduktion i ett samhälle. Våldsregim utvecklas teoretiskt såväl som genom jämförande empiriska analyser på macro-, meso- och micronivå. Macronivå innebär ett fokus på institutionalisering av (anti)våld genom lagstiftning och policy; mesonivå innebär ett fokus på implementering av (anti)våldspolicy; och på en micronivå innebär det ett fokus på incidenter och förekomst av våld på individnivå. Projektet bygger på teori och empiri från statsvetenskap, sociologi, genusvetenskap och kriminologi och baseras på redan existerande policydata, administrativ data och surveydata.

Våldsförståelsen i projektet är teoretiskt inspirerad av feministisk forskning och metodologiskt av den komparativa välfärdsstatsregimforskningen. Feministisk våldsforskning visar att det finns många olika sätt att definiera och analysera våld, från strukturförklaringar med betoning på maktrelationer mellan män och kvinnor, till individförklaringar med betoning på förövarens egenskaper och karaktär. I det här projektet förstås våld framförallt som ett samhällsfenomen, som en ojämlikhet i sig och som inte kan reduceras till individualiserade patologier eller dysfunktionella familjer. Forskning om välfärdsregimer ger projektet en metodologisk grund för att jämföra skillnader och likheter mellan stater. Våld förstås som ett system, som en regim. Projektet betonar vikten av att analysera hur multipla former av våld är sammankopplade och samverkar genom att undersöka våldsproduktionen i ett samhälle.

En genomgång av tidigare forskning visar att projektets fokus på våld skulle fylla viktiga kunskapsluckor. Ett exempel är hur länder som brukar graderas positivt i konventionella jämförelser av välfärdsstatsregimer visat sig komma att värderas mycket mer negativt om könat våld och institutionaliserad rasism också beaktas i analysen. Genom att specifikt beakta våld, som det här projektet gör, kan skillnader teoretiseras specifikt med avseende på staters hantering av våld. Projektet kan leda till en reducering av samhälleligt våld och dess kostnader.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Anne Humbert, Oxford Brookes University