This page in English

Forskningsprojekt

Immune Responses to Influenza infection (IRI)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2026

Kontaktperson

Geena Paramel

Forskningsmiljöer

Hjärt- och kärlsjukdomar (CVD) är den vanligaste dödsorsaken globalt och står för 30 % av dödsfallen i världen. Medan många infektioner har studerats för sin roll i att utlösa hjärt-kärlsjukdom, är det mest övertygande beviset för influensainfektion. Influensa är en av de ledande smittsamma orsakerna till sjuklighet och dödlighet globalt och har visat sig utlösa kardiovaskulära händelser inklusive hjärtinfarkt, hjärtsvikt, myokardit och arytmi. Även om de flesta infekterade patienter återhämtar sig från hög feber, hosta och andra symtom på influensainfektion utan medicinskt ingripande, utvecklar en del av människorna akut andnödsyndrom och utvecklas så småningom till multipelorgandysfunktionssyndrom och till och med död.

Svårighetsgraden av symtomen tros påverkas av redan existerande immunitet, virusmängd och graden av inflammation som genereras av värdens svar. Det har gjorts långvariga ansträngningar för att identifiera och karakterisera möjliga prediktorer för svårighetsgraden av influensainfektion hos mänsklig värd. Värdens svar på infektion tillhandahåller ett alternativt mål för att mäta sjukdomens svårighetsgrad. Influensaassocierad CVD kan orsakas av direkt virusinfektion eller indirekt skada på grund av den inflammatoriska cytokinstormen. Även om influensavaccination har visat sig minska sekundära kardiovaskulära händelser associerade med influensainfektion, finns det fortfarande begränsad förståelse för influensaassocierat immunsvar för att utlösa kardiovaskulära händelser.

Projektet syftar till att identifiera nya cirkulerande biomarkörer och den molekylära mekanismen bakom influensa-inducerad hjärtpatogenes med hjälp av avancerade och fysiologiskt relevanta metodologiska metoder. Projektet kommer att utveckla en ny in vitro-mikromiljö för mänskligt hjärta för att studera den molekylära mekanismen förknippad med influensamedierad hjärtpatogenes.

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen

Samarbetspartners

  • Bio-Rad Laboratories Inc
  • Dalhousie University, Canada
  • Region Örebro län
  • Thermo Fisher Scientific Inc
  • University of Technology, Sydney, Australia