This page in English

Forskningsprojekt

Utfasningen av PFAS i friluftskläder, hur miljövänlig är den?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2027

Kontaktperson

Sabina Du Rietz

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det krävs stora förändringar för att uppnå ett hållbart samhälle. När ohållbara processer, material och substanser byts ut finns det risk för att de substitut som istället används är lika ohållbara. I projektet undersöks hur den svenska marknaden för funktionella ytterkläder har fasat ut och ersatt de ämnen som gemensamt kallas för PFAS.

Ibland är substitutens risker ännu inte kända. I andra fall skiftar miljöbelastningen ifrån en miljörisk till en annan, till exempel från vatten- till luftförorening eller från klimat till biodiversitet. Det här kallas ”falska substitut” och utgör ett hinder på vägen mot ett hållbart samhälle. Därför behövs mer kunskap om hållbar substitution.

När det gäller farliga kemikalier är falsk substitution vanligt. Kemikalier finns överallt och har höjt vår livskvalitet avsevärt, men kan också påverka planeten, människors och djurs hälsa negativt. Forskning har visat att den planetära gränsen för främmande substanser, där syntetiska kemikalier ingår, har överskridits på ett kritiskt sätt, vilket kan få stora konsekvenser. Användningen av kemikalier har mer än dubblerats sedan år 2000 och med en globalt växande medelklass väntas antalet kemikalier på marknaden öka markant. Utvecklingen förvärras av att falsk substitution, enligt forskare, är det vanliga när farliga kemikalier fasas ut.

PFAS är en grupp ämnen som används för sina unika egenskaper. De kan avvisa olja, smuts och vatten från ytor och har därför fått många användningsområden, inte minst i impregneringsmedel för skor och kläder. Gruppen innefattar tusentals ämnen men endast ett fåtal är reglerade. Det gör att det är svårt även för medvetna företag att begränsa förekomsten av PFAS.

Forskarna i projektet undersöker hur klädföretag i friluftssektorn fasar ut PFAS och om de substitut som de använder sig av har skadlig inverkan på natur, människa och djur. Trots att företagen verkar inom samma regelverk och utsätts för samma påtryckningar från kunder har de tagit olika beslut om utfasning och substitut – från hel till endast delvis utfasning av PFAS. För att förstå denna variation undersöks hur företag använder olika typer av substitution (ersättningsämnen, metoder eller processer) vid utfasning av kemikalier och vilka miljö- och hälsoeffekter substituten har.

Projektet kombinerar samhälls- och naturvetenskap för att se om och hur företagen på olika sätt säkerställer att ersättningskemikalier eller metoder inte får negativa miljö- och hälsoeffekter och avvägningar mellan potentiell skadlighet, funktionalitet och ekonomiska faktorer.

Intervjustudier med företagen kompletteras med laborativa undersökningar för att se om företagen gör hållbara substitutioner och val av metoder och kemikalier. Plagg och tyger undersöks med kemisk och biologisk analys för att mäta förekomsten av skadliga kemikalier och okända ämnen som kan ha negativa effekter på djurs eller människors hälsa. Genom mekanismspecifika tester mäts effekten av alla ämnen i ett tyg och risken att missa farliga kemikalier och kemikalieblandningar minimeras.

Sammantaget bidrar projektet med djupare kunskap om hur hållbar substitution kan uppnås. Det kan hjälpa företag och regelsättare att arbeta för en giftfri och hållbar miljö.

Finansiärer

  • Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse