This page in English

Forskningsprojekt

Pilotstudie av "Ha koll" - en gruppintervention för att förbättra tidshanteringsförmåga

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Gruppinterventionen ”Ha koll” syftar till att förbättra tidshantering i vardagen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. I detta pilotprojekt utvärderades ”Ha koll” med avseende på tidshantering, organisation och planering, känsloreglering, exekutiva funktioner och tillfredsställelse med dagliga aktiviteter i en pretest-postteststudie. Deltagare var 75 personer med nedsatt tidshanteringsförmåga till följd av psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Tidshantering- och organisationsförmåga samt tillfredsställelse med dagliga aktiviteter förbättrades och förbättringen bibehölls i tre månader efter avslutad gruppbehandling. En intervjustudie med gruppdeltagare visade deltagarnas upplevelse av sin tidshantering under och efter interventionen som ”en berg- och dalbana mot bättre tidshantering”. 

Följande artiklar rapporterar resultaten av denna studie:

Finansiärer

  • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)
  • Örebro universitet

Samarbetspartners