This page in English

Högskolepedagogiskt centrum

Generativ AI i undervisning och examination

Det här är ett pedagogiskt stöd som vänder sig främst till lärare utifrån ett uttalat behov från verksamheten. Innehållet är framtaget med utgångspunkt i samtal med lärare, omvärldsbevakning och tillsammans med Rättskansliet och DigIT. Det formulerade stödet är förankrat i Utbildningsstrategiska rådet för att gå i linje med universitetets hållning till generativ AI.

Bakgrund

Vad är generativ AI och hur särskiljer sig AI från andra (teknologiska) hjälpmedel?

Generativ AI fortsätter att utvecklas i snabb takt. Det som gör att generativ AI intar en särskild plats i relation till tidigare teknologiska hjälpmedel är att den inte endast stödjer utan även imiterar människans kognitiva förmågor som att förstå språk, lösa problem, analysera och syntetisera data. Det kan vara svårt att urskilja vad som skapats av AI och vad som är en mänsklig produkt.

Generativ AI är inte endast ett sovringsverktyg utan kan också utgöra en kreativ samarbetspartner. Våra studenter behöver förstå vad generativ AI är, dess möjligheter och utmaningar samt hur den kan användas. De behöver rustas för en värld där AI, som teknologi, är en del av samhället. Det är en demokratifråga och en förutsättning för att våra studenter ska kunna vara aktiva inom arbetsliv och samhällsdebatt och påverka inriktningen på utvecklingen av AI.

Generativ AI letar sig successivt in i de verktyg och plattformar vi redan använder. Att utveckla utbildning och examination i relation till den snabba utvecklingstakt vi nu ser är ett kollegialt arbete där det också är väsentligt att involvera våra studenter.

Pedagogiskt stöd till lärare vid planering av undervisning och examination:

Ge tydlig och enhetlig information till studenter avseende tillåtna och otillåtna hjälpmedel för kursens genomförande och examination, samt, i de fall då generativ AI är tillåtet, på vilket sätt det får användas och hur det ska redovisas.

Tänk på att:

  • Informera studenterna om att de ensamma bär ansvaret för det material de lämnar in oavsett om generativ AI har använts eller inte.
  • Använda konkreta exempel och gärna ha frågan ”Hur vill vi att studenterna arbetar i relation till AI och vad vill vi att de undviker?” som utgångspunkt när du formulerar instruktioner och information.

Kursansvarig och/eller examinator har ansvar för att ta ställning till om, och i sådana fall på vilket sätt, generativ AI får användas i kursens genomförande och examination.

Exempel på relevanta frågor att ställa sig:

  • På vilket sätt är AI relevant för utbildningens syfte och kursens mål?
  • Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor behöver studenterna i relation till AI?
  • Vilka hjälpmedel och/eller metoder får studenten använda vid examinationen och hur ska studenten redovisa det i uppgiften?

Planera för ett ansvarsfullt användande av och förhållningssätt till AI tillsammans med kollegor och studenter i utbildning och för ett livslångt lärande.

Det är viktigt att tänka på:

  • Integritet: Skydda känslig information och upphovsrättsskyddat material från att spridas genom att vara varsam med vilken information som delges AI.
  • Kritiskt förhållningssätt: AI-genererat material kan innehålla fabricerade uppgifter, felaktigheter, bias och upphovsrättsskyddat material. Den som publicerar AI-genererat material är ansvarig för dess innehåll.
  • Säkerhet: Var uppmärksam på säkerhetsvillkor i val av system då AI har ökat risken för nätfiske. Här finns stöd att få angående informationssäkerhet: Informationssäkerhet och dataskydd vid Örebro universitet - Inforum (intranät) och informationshantering: Informationshanteringsplan - Inforum (intranät)

Utgå från att studenter som genomför examinationer i öppen miljö har tillgång till generativ AI och att den används.

Examinationer i öppen miljö kan med fördel konstrueras som mer komplexa examinationer, till exempel flerdelade eller löpande examinationer som synliggör studenternas lärandeprocess. Fler tips hittar du på Att konstruera en hemtentamen eller annan hemuppgift - Högskolepedagogiskt centrum - Örebro universitet (oru.se).