Högskolepedagogiskt centrum

Engagerande grupparbeten

Även om det oftast är du som lärare som planerar och organiserar undervisningspassen på en kurs, behöver det inte betyda att det är du måste leda alla läraktiviteter. Grupparbete är en arbetsform som låter studenterna själva gripa rodret och ansvara för sitt eget lärande.

Vissa grupparbeten främjar kollaborativt lärande där studenterna arbetar för att tillsammans utveckla ny kunskap. Det kan handla om att en grupp studenter gemensamt fördjupar sig i ett ämne som de sedan presenterar för andra studenter. Andra grupparbeten kännetecknas av kooperativt lärande. Det innebär att studenterna hjälper varandra att i mindre grupper reda ut ett problem eller förstå en tankeoperation. I grupparbeten som fokuserar på teambaserat lärande är målet att studenterna tillsammans som grupp ska definiera en uppgift och hitta ett arbetssätt där gruppmedlemmarnas olika kompetenser kommer till användning. Grupparbeten som karaktäriseras av problembaserat lärande, slutligen, utgår från ett problem som studenterna tillsammans ska finna en lösning på genom att söka information, avgöra vad som är relevant i den och applicera den på det problem som de har till uppgift att lösa. 

Grupparbete kan upplevas som ett slitet koncept, men faktum är att lärprocessen ofta får ett starkt kreativt inslag när medlemmarna i en grupp tillsammans måste lösa en uppgift eller ett problem. Det är i sådana situationer som ett plus ett kan bli mer än två – förutsatt att gruppens medlemmar känner engagemang i och ansvar för det gemensamma arbetet. 

Här är några tips på hur du kan göra grupparbetena mer engagerande och aktiverande för dina studenter: 

Gör gruppindelningen i förväg 

Om du låter studenterna själva dela upp sig i olika grupper kan följden bli att vissa studenter hamnar utanför. Det finns också en risk att studenter som inte är studiemotiverade väljer att ingå i en grupp där de vet att de inte behöver engagera sig i så stor utsträckning eftersom det finns andra som tar ansvar. Avsätt därför tid för att göra en gruppindelning som du tror kommer att fungera bra och där omotiverade och svagare studenter kan få draghjälp av motiverade och starkare. Det här är förstås lättare att göra om kursen inte är så stor och du som lärare har kunnat bilda dig en uppfattning om dina studenters styrkor och utvecklingsområden.  

Låt studenterna mötas ansikte mot ansikte 

Det finns också en poäng i att uppmuntra studenterna att regelbundet mötas ansikte mot ansikte utan att du är med – antingen på campus eller på nätet. Det är särskilt viktigt när studenterna ska arbeta i en gruppkonstellation som är ny för dem. Informera gärna studenterna om vilka studieytor som de kan använda på campus eller ge dem tillgång till öppna rum i någon digital mötestjänst där de kan samlas. Du kan också schemalägga gruppmöten för att ge studenterna en uppfattning om hur mycket tid som du anser att de behöver lägga på att arbeta tillsammans. Det gör det enklare för dem att planera och komma igång med sitt grupparbete. 

Ge tydliga instruktioner 

Du kan planera för grupparbeten på campus eller nätet, men oavsett var de är tänkta att genomföras är det viktigt att studenterna får klart för sig vad du förväntar dig av dem. Om du inte ger studenterna tydliga instruktioner om vad som gäller, skapar det lätt osäkerhet och leder ibland till missförstånd som gör att både du och studenterna får arbeta dubbelt. Publicera gärna instruktionerna i lärplattformen, så att studenterna har tillgång till dem under hela grupparbetet. Du bör även formulera ramar och mål för studenternas arbete och kanske också beskriva hur arbetsprocessen bör se ut för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Det kan också vara en god idé att låta gruppmedlemmarna själva komma överens om hur de ska arbeta tillsammans och vilka roller de ska ha under arbetes gång. I så fall är det klokt att bolla med studenterna hur rollerna ska fördelas och kombineras, så att resultatet av arbetet blir något som gruppen skapat gemensamt. 

Låt studenterna använda lärplattformens diskussionsforum 

I lärplattformen är det möjligt att skapa särskilda diskussionsforum där gruppen kan diskutera och reflektera över olika uppgifter eller problem. Här kan studenterna också dela och arbeta med gemensamma dokument, bilder och filmer. Det ger dig som lärare också möjligheten att följa gruppens arbete och ge stöd och uppmuntran när det behövs. 

Läs mer om engagerande grupparbeten 

  • Eva Bendix Petersen & Kasper Anthon Sørensen, The Group Project – How to Do It: A Handbook for University Students (Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2020). 
  • Eva Hammar Chiriac & Anders Hempel (red.), Handbok för grupparbete: Att skapa fungerande grupparbeten i undervisning, fjärde upplagan (Lund: Studentlitteratur, 2020). 
  • Peter Hartley, Mark Dawson & Sue Beckingham, Success in Groupwork, tredje upplagan (London: Bloomsbury Academic, 2022).