Lärarutbildning vid Örebro universitet

Lärare sökes till en studie om VFU-handledning av lärarstudenter

Två personer pratar men man ser bara händerna och böckerna på bordet.

Vilka är vi?

Vi är två universitetslektorer och forskare från ämnet pedagogik på Örebro universitet; Lisbeth Stedt och Anna-Lova Rosell. I vår studie avser vi att undersöka lärares erfarenheter av att handleda lärarstudenter under lärarutbildningens verksamhetsförlagda del, VFU. Syftet med studien är att synliggöra handledande lärares perspektiv till förmån för en ömsesidig och stärkt samverkan mellan lärarutbildningens verksamhets- och campusförlagda delar. Några av de huvudsakliga frågorna handlar om hur samverkan med universitet ter sig för lärare som utför handledningen. Vad god handledning innebär utifrån lärares perspektiv och hur lärare upplever villkoren för att bedriva god handledning.

Vem är du?

Studien riktar sig till lärare i årskurserna f–3, 4–6, 7–9 samt gymnasiet. Vi hoppas få kontakt med lärare som handleder eller har handlett lärarstudenter från lärarutbildningen vid Örebro universitet inom utbildningsvetenskaplig kärna I (UVK I) under de senaste fem åren.

Vad innebär deltagandet?

Deltagande vid ett digitalt diskussionsseminarium under mars och april våren 2024 tillsammans med 3–5 andra lärare och pågå i ca 1,5–2 timmar. Det kommer att finnas möjlighet att delta vid ett seminarium under olika dagar och tidpunkter. Antal seminarietillfällen att välja mellan styrs av antalet deltagare.

Seminariet inleds med en kort introduktion som följs av en gruppdiskussion utifrån några givna frågeställningar. Gruppdiskussionen kommer att spelas in och sparas som ljudfil. Materialet kommer sedan att transkriberas och analyseras. Insamlade data hanteras konfidentiellt för att inte röja enskilda identiteter eller skolor i det slutliga resultatet.

Att delta i forskningen är frivilligt och kräver inget extra arbete utöver den tid vi ses.
Om det känns intressant och roligt så hör av er till This is an email address

//Lisbeth Stedt och Anna-Lova Rosell

imageve0tk.pngAnna-Lova.jpg