Lärarutbildning vid Örebro universitet

Skolmyndigheter

Karta över Örebro län

RUC stödjer Skolverket och andra skolmyndigheter i flera regionala och nationella satsningar.

RUC har en samverkande roll riktad mot skolmyndigheter och handhar förfrågningar samt bevakar skolmyndighetsuppdrag.

Kontakta RUC.lararprogram@oru.se om du vill veta mer.

Workshopserie: Dynamiska matematikprogram i undervisningen

Hösten 2023 

Öka din digitala kompetens!
Örebro universitet erbjuder under hösten 2023, på uppdrag av Skolverket, kompetensutvecklingsstöd inom matematikdidaktik.
Lärare behöver digital kompetens för att använda digitala verktyg i undervisningen. När de nationella proven blir digitala så ökar det behovet. Den digitala kompetensen innefattar både kunskaper i själva handhavandet av digitala verktyg och didaktiska kunskaper i användningen av dem i undervisningen.
Skolverket erbjuder därför kompetensutvecklingsstöd inom matematikdidaktik, med särskilt fokus på dynamiska matematikprogrammet GeoGebra. Stödet paketeras i moduler på Lärportalen (larportalen.skolverket.se). På uppdrag av Skolverket ger Örebro universitet under hösten 2023 ett kompletterande stöd i form av en workshopserie.

Målgrupp
Workshopsserien riktar sig till lärare som undervisar i matematik i årskurserna 7–9 och i gymnasieskolan samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Den vänder sig främst till lärare som saknar eller har begränsad erfarenhet av att arbeta med programmet GeoGebra. Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematiklärare. I mån av plats är workshopsserien öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer.

Genomförande
Workshopserien löper parallellt med att deltagarna genomför modulen Dynamiska matematikprogram i undervisningen, åk 7–9 eller Dynamiska matematikprogram i undervisningen, Gy. Den totala omfattningen i tid för att följa en modul beräknas till ca 20 timmar för deltagarna, varav workshopserien utgör ca 10 timmar.

Handleda vidare

Under 2017-2019 genomförde RUC, på uppdrag av Skolverket, träffar för regionens handledare som verkat inom ramen för antingen Matematiklyftet eller NT-satsningen samt till förstelärare och lektorer i matematik eller naturvetenskap och teknik.

Kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043, om du vill veta mer.