Lärarutbildning vid Örebro universitet

Kompetensutveckling

Biblioteksmiljö

RUC erbjuder kompetensutvecklingsinsatser av olika slag och med olika omfattning.

Är du intresserad av en skräddarsydd uppdragsutbildning eller ett mindre omfattande uppdrag riktat till förskola eller skola, kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043. 

Regional skolledarkonferens 6 december 2023

Praktiknära forskning i kvalitets- och utvecklingsarbete
Välkommen till årets upplaga av Regional skolledarkonferens, där vi har fokus på hur samverkan mellan verksamhet och forskning kan bidra till det kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbetet. Programmet innehåller föreläsningar och tid för reflektion, både individuell och gemensam, som syftar till att ge oss verktyg för att omsätta dagens innehåll till nytta för den egna verksamheten.


Att leda forskningsbaserad skolutveckling - rektorer 2023

Örebro universitet satsar genom RUC - Regionalt utvecklingscentrum på regionens skolledare genom att skapa långsiktigt hållbara strukturer för erfarenhetsutbyte och kunskapsfördjupning. RUC erbjuder därför ett regionalt kollegialt lärande för rektorer under 2023.
Lärarutbildningens ledning har identifierat ett behov av att stärka skolhuvudmännens arbete med att bedriva skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, så att universitets lärarstudenter under sin verksamhetsförlagda utbildning och i andra kontakter med regionens samtliga skolhuvudmän, får möta och verka i en forskningsbaserad utbildning. Rektorer som ansvarar för förskolor och skolor i regionen behöver därför ha god kompetens att leda forskningsbaserad skolutveckling och mot bakgrund av det genomförs denna kompetensutvecklingssatsning.
Syftet är att utveckla deltagarnas förståelse och praktik av pedagogiskt ledarskap och av att leda forskningsbaserad skolutveckling.


Regional skolledarkonferens 8 december 2022

Att styra och leda förskola och skola – strukturella möjligheter och hinder.

Under 2021 genomfördes ett regionalt forskningsprojekt Forskningsbaserad samverkan i Region Örebro län av forskare vid Örebro universitet. Ett av forskningsprojektets syften var att ge stöd till Region Örebro läns utvecklingsprojekt Skolresultaten i regionen har förbättrats – att leda och styra en komplex organisation. Det övergripande målet för utvecklingsprojektet är att påbörja ett långsiktigt arbete med att öka elevers måluppfyllelse i hela länet. Projektets syfte är att skapa en gemensam regional nulägesbild, identifiera gemensamma utvecklingsområden och därigenom ge underlag till fortsatt skolutvecklingsarbete, samt skapa ett kollegialt lärande med fokus på skolhuvudmännens styrning och ledning.
Konferensen är en del i ett fortsatt arbete med detta, där konferensen bidrar med ytterligare perspektiv på temat.


Att leda forskningsbaserad skolutveckling - rektorer 2022

Örebro universitet satsar genom RUC - Regionalt utvecklingscentrum på regionens skolledare genom att skapa långsiktigt hållbara strukturer för erfarenhetsutbyte och kunskapsfördjupning. RUC erbjuder därför ett regionalt kollegialt lärande för rektorer under 2022.
Lärarutbildningens ledning har identifierat ett behov av att stärka skolhuvudmännens arbete med att bedriva skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, så att universitets lärarstudenter under sin verksamhetsförlagda utbildning och i andra kontakter med regionens samtliga skolhuvudmän, får möta och verka i en forskningsbaserad utbildning. Rektorer som ansvarar för förskolor och skolor i regionen behöver därför ha god kompetens att leda forskningsbaserad skolutveckling och mot bakgrund av det genomförs denna kompetensutvecklingssatsning.
Syftet är att utveckla deltagarnas förståelse och praktik av pedagogiskt ledarskap och av att leda forskningsbaserad skolutveckling.


Fördjupning i handledarskap: Samtalet - ur olika perspektiv

Denna fortbildning genomfördes under HT21 och VT22 och var en kompetensutveckling som Örebro universitet erbjöd förskollärare och lärare som handleder lärarstudenter inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).
Syftet var att denna fortbildning skulle leda till fördjupade kunskaper om samtal och en utvecklad förmåga att som handledare leda samtal. Fortbildningen gavs under två träffar i form av kortare föreläsningar och workshops. Exempel på innehåll: reflektionens betydelse för samtalet med lärarstudenten och läraryrkets etik och samtalet med lärarstudenten.


Nya tider, ökade krav och förändrade villkor i förskolan

Kompetensutveckling för förskolepersonal som inte är utbildade förskollärare.


Regional skolledarkonferens 14 april 2021

Hållbart forskningsbaserat skolledarskap
RUC – Regionalt utvecklingscentrum inbjuder dig som rektor, verksamhetschef, skolchef, skolpolitiker, lärarutbildare och forskare i regionen med intresse för förskola och skola till årets upplaga av Regional skolledarkonferens. Vi får del av både forskning och verksamhetsnära erfarenheter i föreläsningar och panelsamtal på temat Hållbart forskningsbaserat skolledarskap. Regional skolledarkonferens genomförs i år digitalt.


Att leda forskningsbaserad skolutveckling - rektorer 2020-2021

Örebro universitet satsar genom RUC - Regionalt utvecklingscentrum och fokusområdet Framtidens lärarutbildning, tillsammans med Region Örebro län, på regionens skolledare genom att skapa långsiktigt hållbara strukturer för erfarenhetsutbyte och kunskapsfördjupning. Vi erbjuder därför ett regionalt kollegialt lärande för rektorer 2020 - 2021.
Satsningen Att leda forskningsbaserad skolutveckling sträcker sig över tre terminer och inleds med en introduktion som ger teoretiska perspektiv på pedagogiskt ledarskap och att leda forskningsbaserad skolutveckling. Därefter tar ett erfarenhetsbaserat lärande vid med utgångspunkt i deltagarnas egna utvecklingsarbeten på respektive förskolor och skolor.
Satsningen leds av Christian Lundahl, professor i pedagogik och Mari Rex, universitetsadjunkt i pedagogik, båda verksamma vid Örebro universitet. Den omfattar tre lärträffar per termin under tre terminer med start ht-2020. Deltagarna kommer även att medverka vid Regional skolledarkonferens våren 2021.


Att leda forskningsbaserad skolutveckling - skolchefer och verksamhetschefer 2021

Örebro universitet satsar genom RUC - Regionalt utvecklingscentrum och fokusområdet Framtidens lärarutbildning tillsammans med Region Örebro län på regionens kommunala skolchefer och verksamhetschefer genom att skapa långsiktigt hållbara strukturer för erfarenhetsutbyte och kunskapsfördjupning.
Vi erbjuder därför ett regionalt kollegialt lärande för skolchefer och verksamhetschefer 2021.
Satsningen Att leda forskningbaserad skolutveckling leds av Christian Lundahl, professor i pedagogik och Mari Rex, universitetsadjunkt i pedagogik, båda verksamma vid Örebro universitet. Den omfattar tre lärträffar per termin (halvdagar) under 2021.
Lärträffarna varvas med föreläsningar och övningar. Innehållet omfattar vetenskaplig kunskap och deltagarnas erfarenheter av att leda forskningsbaserad skolutveckling. Kollegialt lärande för utveckling av kvalitet i förskola/skola utgör ett genomgående tema.