Lärarutbildning vid Örebro universitet

Samverkan med forskare

Pusselbitar

RUC matchar samman förskolor och skolor med forskare för dialog och initial projektsamordning. RUC erbjuder även forskningssammanställningar av olika omfattningar.

Skolchefer, skolledare eller lärare kan anmäla sitt intresse för forskningssamverkan. RUC matchar din förfrågan mot tänkbara forskningsmiljöer och samordnar förskolor eller skolor med aktuella forskare till inledande samtal kring tänkbart forskningssamarbete.
På samma sätt kan forskare anmäla intresse för forskningssamarbete. RUC matchar förfrågan mot tänkbara förskolor och skolor och samordnar inledande samtal kring tänkbart forskningssamarbete.

Vad säger forskningen om ett specifikt problemområde? RUC erbjuder även forskningssammanställningar av olika omfattningar som underlag för väl underbyggda beslut i skolverksamheten. Det kan exempelvis innehålla problemområdets viktigaste publikationer eller en sammanställning av relevanta forskningsresultat. Dessutom kan ett fördjupat samarbete med forskare erbjudas, i syfte att problematisera verksamhetens aktuella problemområde.

Kontakta Urban Haglind tel. 019-303043 om du vill veta mer.


Aktuella forskningsprojekt

Försöksverksamhet med praktiknära forskning - ULF (Utveckling, Lärande, Forskning)

Lärarutbildningen vid Örebro universitet deltar i ett regeringsuppdrag, en nationell försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan lärosätet och skolhuvudmän i regionen kring praktiknära forskning. Förskolans och skolans behov ska utgöra en väsentlig del av vägledningen för forskningen. Forskningssamverkan kan även innefatta kompetensutveckling och utveckling av beprövad erfarenhet. Försöksverksamheten benämns ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) och ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund både i lärarutbildningen och i förskolan/skolan. Läs mer

Under hösten 2019 startar samverkansprojekt inom följande inriktningar (under våren 2020 startar ytterligare inriktningar):

Förskola
- Förskola i kontinuerlig utveckling (Vad innebär kvalitet i förskolan?)
- Kollegialt lärande

Skola
- Kollegialt lärande

Kontakta Urban Haglind tel. 019-303043 om du vill veta mer.


Tidigare forskningsprojekt

Forskningscirkel - Matematikdidaktik

Under läsåret 2018/2019 genomfördes en forskningscirkel i matematikdidaktik med inriktning mot elevaktiva arbetssätt. Läs mer

Vill du veta mer kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043.


Forskningscirkel - Flerspråkighet och lärande

Under 2018 genomfördes en forskningscirkel som utifrån olika perspektiv problematiserar flerspråkighet och lärande. Läs mer.

Vill du veta mer kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043.


Aktionsforskning

Engelskämnet arbetar aktivt med aktionsforskning, Action Research. Läs gärna denna artikel om ett tidigare genomfört aktionsforskningsprojekt.

Vill du veta mer kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043.