Lärarutbildning vid Örebro universitet

Forskningssamverkan

Pusselbitar

RUC samordnar forskningssamverkan mellan Örebro universitet och regionens förskole- och skolverksamheter.

RUC fungerar som en kontaktyta för skolchefer, rektorer, förskollärare, lärare och forskare som vill samarbeta kring forskning. Alla parter kan anmäla sitt intresse för forskningssamarbete till RUC, som sedan samordnar inledande samtal mellan regionens förskole- och skolverksamheter och universitetets forskare kring tänkbara forskningsprojekt. De viktigaste formerna för detta arbete är universitetets didaktiska nätverk och samverkansplattformen Örebro-ULF.

Didaktiska nätverk

Universitetets didaktiska nätverk är en mötesplats för forskning inom olika ämnen.  Vid nätverksträffarna presenteras och diskuteras resultat och nyvunna erfarenheter från aktuella forskningsprojekt. I nuläget erbjuder vi nio didaktiska nätverk inom olika ämnen, varav ett nätverk är särskilt för skolledare.

Läs mer om universitetets didaktiska nätverk

Samverkansplattformen Örebro-ULF

Örebro–ULF är en plattform för praktikutvecklande forskning, där RUC fungerar som en kontaktyta mellan regionens skolhuvudmän och universitetet. Forskningsprojekten som bedrivs inom Örebro-ULF kan även kopplas till universitetets didaktiska nätverk.

Läs mer om samverkansplattformen Örebro-ULF

Intresseanmälan

Att tolka och praktisera jämställdhet i förskola och skola

Under läsåret 2018/2019 genomfördes ett FoU-projekt i Askersunds kommun med målet att utveckla kommunens jämställdhetsarbete i förskola och skola. Läs mer

Vill du veta mer kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043.


Från FoU, till modell, till stöd för skolutveckling

Under läsåret 2018/2019 genomfördes ett FoU-projekt i Karlskoga kommun. Syftet var dels att studera hur ett specifikt utvecklingsarbete på enhetsnivå tas omhand i förvaltningens stöd- och styrkedja, dels att utveckla vetenskapligt stöd i förvaltningsledningens gemensamma diskussioner om samverkan, utveckling och forskning. Läs mer. 

Vill du veta mer kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043.


Forskningscirkel - Matematikdidaktik

Under läsåret 2018/2019 genomfördes en forskningscirkel i matematikdidaktik med inriktning mot elevaktiva arbetssätt. Läs mer

Vill du veta mer kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043.


Forskningscirkel - Flerspråkighet och lärande

Under 2018 genomfördes en forskningscirkel som utifrån olika perspektiv problematiserar flerspråkighet och lärande. Läs mer.

Vill du veta mer kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043.


Aktionsforskning

Engelskämnet har genomfört flera aktionsforskningsprojekt. Läs mer.

Vill du veta mer kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043.