Lärarutbildning vid Örebro universitet

Samverkan med forskare

Pusselbitar

RUC matchar samman förskolor och skolor med forskare för dialog och initial projektsamordning. RUC erbjuder även forskningssammanställningar av olika omfattningar.

Skolchefer, skolledare eller lärare kan anmäla sitt intresse för forskningssamarbete. RUC matchar denna förfrågan mot lämpliga forskare och samordnar inledande samtal kring tänkbart forskningssamarbete.
På samma sätt kan forskare anmäla intresse för forskningssamarbete. RUC matchar förfrågan mot lämpliga förskolor och skolor och samordnar inledande samtal kring tänkbart forskningssamarbete.

Vad säger forskningen om ett specifikt problemområde? RUC erbjuder även forskningssammanställningar av olika omfattningar som underlag för väl underbyggda beslut i skolverksamheten. Det kan exempelvis innehålla problemområdets viktigaste publikationer eller en sammanställning av relevanta forskningsresultat. Dessutom kan ett fördjupat samarbete med forskare erbjudas, i syfte att problematisera verksamhetens aktuella problemområde.

Kontakta Urban Haglind tel. 019-303043 om du vill veta mer.


Aktuella forskningsprojekt

Försöksverksamhet med praktiknära forskning - ULF (Utveckling, Lärande, Forskning)

Lärarutbildningen vid Örebro universitet deltar i ett regeringsuppdrag, en nationell försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan lärosätet och skolhuvudmän i regionen kring praktiknära forskning. Förskolans och skolans behov ska utgöra en väsentlig del av vägledningen för forskningen. Forskningssamverkan kan även innefatta kompetensutveckling och utveckling av beprövad erfarenhet. Försöksverksamheten benämns ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) och ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund både i lärarutbildningen och i förskolan/skolan. Läs mer.

Under försöksverksamheten planeras minst 13 samverkansprojekt inom verksamheter från förskola till vuxenutbildning från fristående och kommunala skolhuvudmän i regionen. Tillsammans bygger vi långsiktigt hållbara regionala strukturer för framtida samarbeten inom praktiknära forskning i regionen.

Kontakta Urban Haglind tel. 019-303043 om du vill veta mer.


Tidigare forskningsprojekt

Att tolka och praktiktisera jämställdhet i förskola och skola

Under läsåret 2018/2019 genomfördes ett FoU-projekt i Askersunds kommun med målet att utveckla kommunens jämställdhetsarbete i förskola och skola. Läs mer

Vill du veta mer kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043.


Från FoU, till modell, till stöd för skolutveckling

Under läsåret 2018/2019 genomfördes ett FoU-projekt i Karlskoga kommun. Syftet var dels att studera hur ett specifikt utvecklingsarbete på enhetsnivå tas omhand i förvaltningens stöd- och styrkedja, dels att utveckla vetenskapligt stöd i förvaltningsledningens gemensamma diskussioner om samverkan, utveckling och forskning. Läs mer

Vill du veta mer kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043.


Forskningscirkel - Matematikdidaktik

Under läsåret 2018/2019 genomfördes en forskningscirkel i matematikdidaktik med inriktning mot elevaktiva arbetssätt. Läs mer

Vill du veta mer kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043.


Forskningscirkel - Flerspråkighet och lärande

Under 2018 genomfördes en forskningscirkel som utifrån olika perspektiv problematiserar flerspråkighet och lärande. Läs mer.

Vill du veta mer kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043.


Aktionsforskning

Engelskämnet arbetar aktivt med aktionsforskning. Läs mer.

Vill du veta mer kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043.