Lärarutbildning vid Örebro universitet

Forskningsprojekt

Pusselbitar

RUC matchar samman verksamhet och forskare för dialog och initial projektsamordning.

Skolchefer, skolledare eller lärare kan anmäla sitt intresse för forskningssamarbete. RUC matchar din förfrågan mot tänkbara forskningsmiljöer och samordnar verksamhet och aktuella forskare till inledande samtal kring tänkbart forskningssamarbete.
På samma sätt kan forskare anmäla intresse för forskningssamarbete. RUC matchar förfrågan mot tänkbara förskolor och skolor och samordnar inledande samtal kring tänkbart forskningssamarbete.

Vill du veta mer, kontakta Urban Haglind tel. 019-303043


Aktuella forskningsprojekt

Praktiknära forskning - förskola och skola
Lärarutbildningen vid Örebro universitet deltar i en nationell försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva modeller för samverkan mellan lärosätet och skolhuvudmän i regionen kring praktiknära forskning. Samverkan kan även innebära kompetensutveckling och utveckling av beprövad erfarenhet. Försöksverksamheten benämns ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) och ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund både i lärarutbildningen och förskolan/skolan.

Förskola
Är du som förskolechef intresserad av att delta i ett fördjupat samtal med Karin Alnervik, ansvarig för uppbyggnaden av praktiknära forskning i förskolan? Läs mer om detta och hur du anmäler ditt intresse.  

Skola
Är du som rektor intresserad av att delta i ett fördjupat samtal med Anna Teledahl, universitetslektor och forskare vid Örebro universitet kring en modell för kollegialt lärande bland lärare? Läs mer om detta och hur du anmäler ditt intresse.  

Forskningscirkel - Matematikdidaktik
Forskningscirkeln utgår från en liknande tanke som studiecirkeln. Det betyder att en grupp deltagare tillsammans diskuterar och söker svar på frågor inom ett visst kunskapsområde. I en forskningscirkel utgör deltagarnas egna intressen utgångspunkten för skapande av ny kunskap. En forskningscirkel kan bestå av flera mindre grupper som söker svar på sina egna frågor samtidigt som de också kan dra nytta av helgruppen och cirkelledaren som är en utbildad forskare.

Under läsåret 2018/2019 ges en forskningscirkel i Matematikdidaktik. Forskningscirkeln finansieras genom medel från Region Örebro Län.

Vill du veta mer kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043.


Tidigare forskningsprojekt

Aktionsforskning
Engelskämnet arbetar aktivt med aktionsforskning, Action Research. Läs gärna en artikel om ett tidigare genomfört aktionsforskningsprojekt.

Forskningscirkel - Flerspråkighet och lärande
Under 2018 gav en forskningscirkel som behandlar Flerspråkighet och lärande.

Vill du veta mer kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043.