Forskargrupp

Hepatit B, D och C

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Ann-Sofi Duberg

Forskningsämne

I världen finns c:a 350 miljoner människor med kronisk hepatit B och 150 miljoner med kronisk hepatit C. Dessa infektioner orsakar ett stort antal dödsfall på grund av leversvikt och levercancer (globalt den näst största cancerdödsorsaken hos män). Sverige anses vara ett lågprevalensland men ändå lever här cirka 25 000 personer med kronisk hepatit B och cirka 45 000 med kronisk hepatit C som är en viktig orsak till levercancer (c:a 150 per år) och levertransplantation i Sverige. Båda infektionerna är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Inom forskargruppen har vi utnyttjat de svenska registren, framför allt smittskyddsregistret vid Folkhälsomyndigheten och hälsodataregistren (cancer-, dödsorsaks- och patientregistret samt läkemedelsregistret) vid Socialstyrelsen för epidemiologiska studier baserade på de nationella hepatit B och hepatit C kohorterna. Vi har studerat levercancer, lymfom, njurcancer och njursjukdom, pankreascancer, dödsorsaker samt sjukhusvård vid hepatit C och i vissa fall även hepatit B. Studier av kroniska hepatiter medför ett intresse för levercancer och vi har även studerat kvaliteten på rapporteringen av levercancer till cancerregistret. I nära samarbete med överläkare Soo Aleman vid Karolinska universitetssjukhuset pågår för närvarande studier av levercancerincidens i hepatit B kohorten baserat på födelseland samt studier av cancerincidens i hepatit C kohorten över tid och i relation till olika behandlingar och riskfaktorer.

Inom gruppen görs även andra, icke registerbaserade, hepatit B och C studier. Bland annat pågår en studie av hepatit C prevalens och riskfaktorer hos gravida kvinnor samt deras partners. I en studie har patienter som behandlats och läkt ut hepatit C 1990-2005 följts upp med mottagningsbesök och provtagning. Som ett led i denna studie togs även prov för ockult hepatit C i samarbete med virologen på Karolinska Institutet. Vi ingår även i ett regionalt samarbete mellan flera sjukhus samt mikrobiologen i Uppsala angående resistensassocierade HCV-varianter och deras betydelse för behandlingssvar.

Inom gruppen finns även internationella samarbeten med andra grupper som fokuserar på epidemiologi, bland annat the Polaris Observatory ( http://polarisobservatory.org/ )

Forskare