This page in English

Johanna Gustafsson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303948

Rum: P1213

Om Johanna Gustafsson

Johanna Gustafsson (f. 1975) arbetar som universitetslektor vid Örebro Universitet. Hon är för närvarande anställd som post-doc i ett Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship, vid OsloMet.  Johanna har en magisterexamen i beteendevetenskap med psykologi som huvudämne, från 2003 och en doktorsexamen i Handikappvetenskap från 2014, vid Örebro Universitet.

Forskning

Johannas huvudinriktning i forskningen är främst arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsliv för personer med funktionsnedsättning, med ett speciellt intresse för metoden Supported employment (SE). Hon är verksam som forskare i flera olika projekt och hennes forskning rör för närvarande Supported employment och genus, hälsa och friskfaktorer för personer med hörselnedsättning i arbetslivet, implementering av Supported employment, Lösningsfokuserade samtalsmetoder och hälsa hos gymnasieelever, friskfaktorer i arbetslivet för sjuksköterskor, socialtjänstens arbete kring personer med funktionsnedsättning som utsätts för våld i nära relationer samt validering av ICF core sets för hörselnedsättning.

Undervisning

Johannas undervisning består dels undervisning på grundnivå i Audionomprogrammet och Arbetsterapeutprogrammet, dels av undervisning på avancerad nivå, på forskarutbildning i Handikappvetenskap. Hon undervisar främst om områden relaterade till hennes forskningsområden samt om forskningsmetodik.

Johanna handleder för närvarande fem doktorander:

Ingrid Witte sedan 2019 (bihandledare)

Lena Uvhagen sedan 2022 (bihandledare)

Sofie Adaszak sedan 2022 (bihandledare)

Filippa Klint sedan 2022 (bihandledare)

Evelina Karvonen sedan 2023 (bihandledare)

Samarbeten och uppdrag

Johanna har flera internationella uppdrag och samarbeten. Sedan 2016 är hon den svenska experten i Academic Network of Experts in Disability (ANED), som rapporterar till EU-kommissionen. Hon är även med som internationell expert i INTEGRATE, ett forskningsprogram vid Oslo Metropolitan University.

Johanna har varit involverad i flertalet uppdrag inom välfärdssektorn. Under de senaste åren har hon haft uppdrag som processtöd i projektet Breddad Rekrytering som drivs av SKR, utvärderare av Arvsfondens Egen Kraft-projekt, utvärderare i Implementeringen av Supported employment på Jobbtorg Stockholm, medforskare i Forskningsprojekt i samverkan för att beskriva och stärka hälsan bland ensamkommande ungdomar och personal vid HVB-hem och stödboenden i tre svenska kommuner och i projektet och i SIM-projektet (Solution-focused Intervention for Mental Health among students in Upper secondary education). Johanna har även haft flera olika internationella uppdrag gällande funktionshinderfrågor.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter