This page in English

Forskningsprojekt

Randomiserad kontrollerad utvärdering av "Ha koll" - en gruppintervention fokuserad på tidshantering

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Marie Holmefur

Forskningsämne

Förmågan att hantera sin tid är nödvändig i det moderna samhället. Personer med kognitiv påverkan av psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har ofta nedsatt tidshanteringsförmåga, vilket i sin tur kan leda till bristande aktivitetsbalans, nedsatt tro på egen förmåga och problem att planera och genomföra dagliga aktiviteter.

"Ha koll" (eng: “Let’s Get Organized”) är en nyligen utvecklad manualbaserad gruppintervention som syftar till att träna tidshantering och planering. "Ha koll" har tidigare utvärderats i en pilotstudie med lovande resultat.

Syftet med studien är att utvärdera effekten av "Ha koll" jämfört med sedvanlig behandling för att förbättra förmåga till tidshantering hos vuxna med nedsatt tidshantering till följd av psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Studien har en multicenter, parallell, randomiserad kontrollerad design. Totalt kommer 104 deltagare med nedsatt tidshantering till följd av psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning rekryteras från åtta olika enheter inom öppenvårdspsykiatri eller vuxenhabilitering. Deltagare lottas sedan till "Ha koll" eller till sedvanlig behandling, vilket innebär individuella råd, förskrivning av hjälpmedel och uppföljning hos arbetsterapeut.

Före, direkt efter och 3 månader efter 10 veckors intervention mäts utfall såsom självskattad förmåga till tidshantering, planering, känsloreglering, tillfredsställelse med dagliga aktiviteter, aktiviteter, tilltro till egen förmåga. Livskvalitet mäts som grund för en hälsoekonomisk utvärdering.

Studien är registrerad i ClinicalTrials.gov, ID: NCT03654248. 

Publicerad artikel: Holmefur, M. , Roshanay, A. , White, S. , Janeslätt, G. , Vimefall, E. & Lidström-Holmqvist, K. (2021). Evaluation of the "Let's Get Organized" group intervention to improve time management: protocol for a multi-centre randomised controlled trial. Trials, 22 (1).

Finansiärer

  • Forskningskommittén i Region Örebro län
  • Promobilia
  • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)
  • Örebro universitet

Samarbetspartners