This page in English

Forskningsprojekt

Det föreställda värdskapet och dess praktiker i en restaurangkontext

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2024

Kontaktperson

Ute Walter

Forskningsämne

Värdskap är en förutsättning för att restaurangnäringen ska fungera. Att på ett välkomnande sätt omhänderta gäster är inte bara en viktig komponent i strävan efter ett gott rykte och en återkommande gäst, många gånger kan ett uppskattat värdskap också rädda en mindre lyckad måltid. Trots det dedikeras restaurangens goda renommé ofta stjärnan i köket eller krögaren bakom verksamheten, oavsett hur kvalitativt serveringshantverk som utförs i matsalen. Samtidigt befinner sig restaurangbranschen i en förändringsprocess där konsumenternas kunskapsnivå och nyfikenhet har ökat och där det relationella och kontextbundna har större betydelse för restaurangarbetarens interaktionsarbete. Ambitionen med projektet är att rikta fokus mot det kreativa och inspirerande med restaurangarbetet i matsal, något som i tidigare forskning främst uppmärksammats bakom svängdörrarna. Syftet är att på ett djupare plan förstå individerna som utför arbetet, att skildra hur värdskap tar sig uttryck och att undersöka vilken vikt samtida restaurangverksamheter har för den gastronomiska utvecklingen. Vidare ämnar projektet också att utveckla och fördjupa kunskaper kring värdskap genom att studera det vardagliga arbetet i restaurangverksamheter och den betydelse restaurangmiljön har för skapandet av mening och identitet hos värdskapsarbetaren. 

Finansiärer

  • Örebro universitet