This page in English

Forskningsprojekt

VISA: Våld I nära relationer och Socialtjänstens (Anpassade) Arbete

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2025

Kontaktperson

Åsa Källström

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

VISA-projektet syftar till att utveckla kunskap om hur socialtjänstens befintliga arbete med våld i nära relation kan utvecklas i form av en anpassning för människor med intellektuella och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (IF/NPF). Under 2022 genomfördes projektets första fas: en studie om hur socialarbetare arbetar med problemet idag. Den fann stora skillnader i praktiker mellan de som arbetar med funktionshinderfrågor och de som arbetar med våldsutsatta. Utmaningarna som beskrevs låg främst på en organisatorisk nivå, kring den dubbla kompetensen och samverkan.

Här kan du läsa VISA-projektets första publikation "Social work practices with victims of violence among people with cognitive disabilities". 

Nu pågår projektets andra fas som undersöker samverkan mellan socialarbetare inom funktionshinder och inom våldsstödet. Detta i linje med de behov och önskemål som framkom i fösta fasen. Frågeställningen är vad som underlättar och försvårar samverkan mellan socialarbetare inom funktionshinder- respektive våldsområdet, avseende våld i nära relation mot personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Under våren 2024 ska denna samverkan studeras med socialarbetare från funktionshinder- respektive våldsområdet i den socialförvaltningen. Med hjälp av manualen Risksam kommer samverkan prövas och utvärderas i workshops i olika kommuner. Workshopen utgör en kvalitativ datainsamling och hoppas även väcka nya tankar kring stödet till våldsutsatta inom funktionshinderstödet för deltagarna. Ett gott samverkansarbete kan gynna arbetet inom vardera områden då våldsutsatta personer med funktionshinder är klienter inom båda områdena. Samverkan kan öka den gemensamma kompetensen att identifiera, bedöma risk och stötta dessa klienter vilket idag är en utmaning för organisationerna. Samverkande insatser som kombinerar kompetensen från dessa två områden har potential att hitta individ-anpassade vägar till skydd, stöd, och anmälan. 

Workshop-studien söker deltagare. Här kan du läsa mer och skicka in en intresseanmälan.

Den tredje fasen i projektet ämnar utvärdera en anpassad version av Risksam-manualen i socialarbetares yrkesverksamhet.

Finansiärer

  • Brottsoffermyndigheten