This page in English

Docentur

Docent är en akademisk titel som markerar att innehavaren har uppnått en vetenskaplig och pedagogisk kompetensnivå som klart överstiger vad som krävs för doktorsexamen.

Den som vill bli antagen som oavlönad docent ska ansöka om detta. Docentur kan sökas inom något av de ämnen som finns inrättade som huvudområden eller forskarutbildningsämnen vid Örebro universitet.

Via länkarna nedan finner du respektive fakultetsnämnds riktlinjer och ansökningsblanketter samt information om vilken fakultetsnämnd de olika huvudområdena/forskarutbildningsämnena tillhör.

Berednings- och beslutsprocess

Varje fakultetsnämnd har en lärarförslagskommitté som bereder docentansökningarna inför beslut i fakultetsnämnden. Det innebär att kommittén först beslutar om en ansökan uppfyller kriterierna för att skickas för sakkunnigbedömning. När sakkunnigutlåtande kommit in lämnar kommittén ett förslag till fakultetsnämnden om att antingen anta den sökande som oavlönad docent eller att avslå ansökan.


Huvudområden/forskarutbildningsämnen per fakultetsnämnd:

Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap

Fakultetsnämnden för ekonomi-, natur- och teknikvetenskap

Fakultetsnämnden för medicin och hälsa

Kontakt

Ansvarig handläggare för docentansökningar inom ENT-nämndens område är Ingela Österberg.

Ansvarig handläggare för docentansökningar inom HS-nämndens område är Karin Nordström.

Ansvarig handläggare för docentansökningar inom MH-nämndens område är Martin Maltén.

Sekreterare för Lärarförslagskomittém för HS är Maria Arnborg.

Sekreterare för Lärarförslagskommittén för och MH är Karolin Östergård.

Sekreterare för Lärarförslagskommittén för ENT är Elisabeth Fleischer.