This page in English

Excellent lärare

Excellent lärare är en modell för pedagogisk meritering som används för att synliggöra och premiera de särskilda pedagogiska kompetenser som är viktiga för att skapa goda förutsättningar för hög utbildningskvalitet vid Örebro universitet.

Den som är anställd som lärare vid Örebro universitet samt har genomgått behörighetsgivande universitetspedagogisk utbildning om minst 10 veckor kan ansöka om att bli utsedd till excellent lärare. Ansökan kommer att prövas enligt de riktlinjer som finns fastställda vid universitetet (se nedan).

Den som utses till excellent lärare förväntas bidra till den universitetspedagogiska utvecklingen vid lärosätet.

Tidigare har utnämningen benämnts särskilt meriterad lärare. Den som blivit utsedd till särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet benämns numera excellent lärare.

Berednings- och beslutsprocess

Varje fakultetsnämnd har en lärarförslagskommitté, som bereder ansökningarna inför beslut i fakultetsnämnden. Det innebär att kommittén först beslutar om en ansökan uppfyller kriterierna för att skickas för sakkunnigbedömning. När sakkunnigutlåtande kommit in lämnar kommittén ett förslag till fakultetsnämnden om att antingen utse den sökande till excellent lärare eller att avslå ansökan.

Lärarförslagskommittéernas sidor på universitetets intranät Inforum (kräver inloggning).

Kontakt

Ansökningar om att utses till excellent lärare handläggs av Högskolepedagogiskt centrum. För frågor kontakta This is an email address.