Från positiva berättelser till beprövad erfarenhet – kollegialt lärande i en pressad vardag

Projektet genomförs i samverkan med en förskoleenhet i Kumla kommun.

Detta praktiknära forskningsprojekt bedrivs inom en förskoleverksamhet i Kumla kommun. Forskningsprojektet har två syften som är sammanflätade:

  1. att skapa samarbete förkollegiala kunskapsutvecklande strukturer inom enheten
  2. att följa processen för hur utvecklingspedagoger (tillsammans med rektor och specialpedagog) utvecklar sitt pedagogiska uppdrag.

Samarbetet har inletts med att deltagarna presenterat positiva berättelser från vardagen med barnen för varandra. Vid dessa tillfällen har också deltagarna fått ställa fördjupande frågor för att skapa en reflekterande kultur. I nästa steg kommer en modell för att bepröva erfarenhet att studeras, som kan upplevas meningsfull och möjlig i en upplevd stressad vardag och som därmed kan utveckla kvaliteten inom förskolan.

Ansvarig forskare: Karin Alnervik