Samverkan för inkluderande elevhälsa

Projektet genomförs i samverkan med Rostaskolan och Lundbyskolan i Örebro kommun.

Syftet med projektet är att undersöka organisatoriska och innehållsliga aspekter av elevhälsofrågor med riktning mot en samverkande och inkluderande skola. Projektet avser att kritiskt granska, prova och sätta kunskaper kring elevhälsans hälsofrämjande arbete i ett lärandeperspektiv, samt utveckla och fördjupa kunskapen om samverkan mellan olika professioner i elevhälsoteam.

För att bygga kunskap om elevhälsoteamens uppdrag och organisation studeras de multiprofessionella teamen genom deltagande observationer av elevhälsans olika professionsuppdrag och formandet av uppdraget i förhållande till skolans elevhälsofrågor. Det genomförs också intervjuer med de olika professionerna i elevhälsoteamen. Detta görs för att ta del av deras arbetssätt, kunskap och erfarenheter om möjligheter och dilemman med samverkan i elevhälsofrågor.

Det sammantagna syftet är således att efter genomförda praktiknära studier i verksamheten genera ny kunskap som kan vara till nytta i verksamheten och i universitetsutbildningar. En stor del av projektets arbete sker inom ramen för regeringens satsning på praktiknära forskning, som benämns ULF (Utveckling, Lärande, Forskning). Satsningen syftar till att utveckla och testa praktiknära forskningsmodeller för samverkan mellan lärosäten och huvudmän, som ska möta skolans behov.

Ansvariga forskare: Charlotta Pettersson och Karin Allard

Läs mer om projektet på Pedagog Örebros webbplats