Lärarutbildning vid Örebro universitet

Samverkan för inkluderande elevhälsa

Projektet genomfördes i samverkan med Rostaskolan och Lundbyskolan i Örebro kommun.

Syftet med projektet var att undersöka organisatoriska och innehållsliga aspekter av elevhälsofrågor med riktning mot en samverkande och inkluderande skola. Projektet avsåg att kritiskt granska, prova och sätta kunskaper kring elevhälsans hälsofrämjande arbete i ett lärandeperspektiv, samt utveckla och fördjupa kunskapen om samverkan mellan olika professioner i elevhälsoteam.

För att bygga kunskap om elevhälsoteamens uppdrag och organisation studerades de multiprofessionella teamen genom deltagande observationer av elevhälsans olika professionsuppdrag och formandet av uppdraget i förhållande till skolans elevhälsofrågor. Det genomfördes också intervjuer med de olika professionerna i elevhälsoteamen. Detta gjordes för att ta del av deras arbetssätt, kunskap och erfarenheter om möjligheter och dilemman med samverkan i elevhälsofrågor.

Det sammantagna syftet var således att efter genomförda praktiknära studier i verksamheten genera ny kunskap som kunde vara till nytta i verksamheten och i universitetsutbildningar. En stor del av projektets arbete skedde inom ramen för regeringens satsning på praktiknära forskning, som benämns ULF (Utveckling, Lärande, Forskning). Satsningen syftade till att utveckla och testa praktiknära forskningsmodeller för samverkan mellan lärosäten och huvudmän, som skulle möta skolans behov.

Ansvariga forskare: Charlotta Pettersson, Universitetslektor, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet och Karin Allard, Universitetslektor, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet

Läs mer om projektet på Pedagog Örebros webbplats