Lärarutbildning vid Örebro universitet

Skol- och undervisningsförbättring tillsammans

Samverkan med Laxå kommun.

Skol- och undervisningsförbättring tillsammans

Svenska skolor brottas med att göra det systematiska kvalitetsarbetet meningsfullt och relevant, att använda en vetenskaplig grund, generera beprövad erfarenhet och göra eleverna delaktiga i förbättringsarbetet. Projektet bidrar bland annat med kunskap om detta samtidigt som det bygger kapacitet i skolorna och stärker det professionella lärandet.

Vi vet att kollegialt lärande kan minska kompetensskillnaden mellan lärare, stärka ett professionellt förhållningssätt, öka effektiviteten och skapa varaktig förbättring på hela skolan och leder till högre måluppfyllelse. Vi vet också att relationen mellan pedagogiskt ledarskap och skolutveckling och vad som utmärker framgångsrika ledarskapsprocesser är ett tämligen outforskat område.

Vi vet att pedagogiskt ledarskap är viktigt för att hålla ihop utbildningsverksamheten, utveckla utbildningen och stärka kvaliteten genom att utmana den rådande situationen, bygga tillit, skapa gemensamt ägda planer för utveckling med visioner och mål, ömsesidigt förtroende och ansvarstagande. Vi vet också att elever nästan aldrig ges möjligheten att bidra i skol- och undervisningsförbättring. I de fall det förekommer har det visat sig att det kan bygga positiva och starka relationer som främjar ett gemensam lärande och förbättring av verksamheten. 

Laxå kommuns grundskolor står inför utmaningen att utveckla ett gemensamt sammanhållet systematiskt kvalitetsarbete med hållbar skol- och undervisningsförbättring. Syftet med projektet är därför att nå kunskap om och utveckla en modell för rektorers, lärares och elevers systematiska kvalitetsarbete genom kollegialt lärande och pedagogiskt ledarskap. Forskningsfrågan som undersöks är: Hur kan rektorer, lärare och elever tillsammans bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete genom kollegialt lärande och pedagogiskt ledarskap som bidrar till hållbar skol- och undervisningsförbättring?

Avslutat projekt. Samverkan med Laxå kommun

Ansvarig forskare: Erik Andersson 

Läs mer om kollegialt lärande som praktik

Läs mer om kollegialt lärande för att utveckla pedagogiskt ledarskap

Läs artikel om kollegialt lärande på Pedagog Örebros webbplats