Lärarutbildning vid Örebro universitet

Matematik

Framgångsrik matematikundervisning

Under ett läsår har lärare från olika skolor i regionen tillsammans med forskare från Örebro universitet på formen av kollegialt lärande undersökt och utvecklat verktyg för planering, genomförande och analys av undervisning för att utveckla elevers matematiska begreppsförmåga. Arbetet har bland annat resulterat i ett ramverk som beskriver matematisk begreppsförmåga och ett antal klassrumsaktiviteter med fokus på utveckling av begreppsförmåga inom rationella tal.

Under kommande läsår kommer samtliga matematiklärare från Hannaskolan tillsammans med två forskare kartlägga och utveckla delar av skolans matematikundervisning i syfte att hitta former för framgångsrik matematikundervisning där elevernas kunskaper står i centrum.

Ansvarig forskare: Anna Teledahl

 

Avslutat projekt: Elevers matematiska begreppsförmåga och förmåga att föra matematiska resonemang

Syftet med projektet är att ta fram och pröva klassrumsaktiviteter och kommunikationsverktyg som låter elever utveckla sin förmåga att föra matematiska resonemang och förmågan att använda och analysera matematiska begrepp.

Enskilda lärare och grupper av lärare från olika skolor i regionen kommer under ett läsår att tillsammans med forskare arbeta med att undersöka de två matematiska förmågorna och utveckla undervisning som hjälper eleverna att utveckla dem. Arbetet kommer att utgå från den forskning som finns och de erfarenheter som görs. Träffar på universitetet kommer att varvas med arbete i klassrummet för att pröva olika sätt att arbeta med resonemang- och begreppsförmågan. Arbetet kommer att ha karaktären av kollegialt lärande.

Målet är att ny kunskap om de två förmågorna och om hur elever kan utveckla dessa förmågor tas fram gemensamt av lärare och forskare.

Ansvarig forskare: Anna Teledahl

Läs mer om projektet (pdf)