Lärarutbildning vid Örebro universitet

Utveckling av modeller för en stärkt samverkan mellan skola och vårdnadshavare

Ett av skolans centrala mål är att vårda och utveckla relationen mellan skolan och hemmen. Vikten av detta arbete framförs av vetenskapliga studier som belyser att vårdnadshavares engagemang i sina barns utbildning främjar trygghet, deltagande och måluppfyllelse i skolan. Utifrån erfarenheter lyfter skolpersonal fram samverkan med vårdnadshavare som en förutsättning för att barnen ska lyckas. Men detta professionella uppdrag är utmanande. Olika perspektiv på barnen, asymmetriska relationer, avsaknad av tillit, en låg nivå av samförstånd och missmatchande förväntningar gällande roller är några av de svårigheter som kan försvårar ett framgångsrikt samarbete mellan skolan och hemmen.

Syftet med projektet är att, utifrån skolans utmaningar och behov, utveckla samverkansmodeller som kan stärka samarbetet med vårdnadshavare för att därigenom skapa optimala förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande. För närvarande deltar två skolor i projektet, Lundbyskolan, Örebro och Västra Engelbrektsskolan, Örebro. De samverkansmodeller skolorna utvecklat granskas för att kunna synliggöra modellernas möjligheter och utmaningar mot vidareutvecklingen av skolornas verksamhet.

 

Skolor som är intresserade att att medverka som partnerskolor i projektet ombeds ta kontakt med Oliver St John