Lärarutbildning vid Örebro universitet

Enhetschefers uppfattningar om adjungerade adjunkter i lärarutbildningen (2020)

Författare: Mari Rex

Publikationstyp: Rapport

Detta är en andra del av utvärderingen av delprojektet Adjungerade adjunkter. Den första utvärderingsrapporten bygger på intervjuer med adjungerade adjunkter på Örebro universitet. En adjungerad adjunkt på lärarutbildningen är en yrkesverksam lärare eller förskollärare som har sin grundanställning på en skola eller en förskola, men som även arbetar på lärarutbildningen. Enligt Arbetsgivarverket kan adjungeringar användas inom högre utbildning i de fall då ett lärosäte inte har den kompetens som efterfrågas. Syftet med både del ett och denna del två av utvärderingen, är att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt delprojektet Adjungerade adjunkter bidrar till ökad integration mellan teori och praktik i lärarutbildningen på Örebro universitet.


I den här delen av utvärderingen har enhetschefer på den enhet där adjunkterna undervisar intervjuats. I de fall som enhetschefen inte själv har haft full insyn i de adjungerade adjunkternas arbetsuppgifter, har någon annan som arbetar närmare de adjungerade adjunkterna, en så kallad kontaktperson, intervjuats. I rapporten används dock för enkelhets skull begreppet enhetschef för alla som intervjuats, och begreppet adjungerad istället för adjungerad adjunkt. Föreliggande utvärdering bygger på intervjuer med sex enhetschefer och tre kontaktpersoner, som vid tiden för intervjuerna hade adjungerade adjunkter på sina enheter. Resultatet av intervjuerna presenteras under fyra rubriker: Rekryteringsprocess, Introduktion och arbetssituation, Kompetens och roll, Arbetsuppgifter och tjänstgöringsgrad samt Utmaningar och möjligheter i en fortsatt satsning. Utvärderingen visar att enhetscheferna uppfattar att de adjungerades professionskompetens i hög utsträckning bidrar till en ökad integration mellan teori och praktik i lärarutbildningen och att de därigenom bidar till att höja utbildningens kvalitet. De adjungerade besitter dagsaktuell erfarenhet och kompetens av vad det innebär att arbeta i skola och förskola, som kommer både studenter och universitetskollegor till del. Samarbetet mellan de universitetsanställda lärarna och de adjungerade fungerar bra men kan, enligt enhetscheferna, utvecklas ytterligare. Enhetscheferna är nöjda med de rekryteringar de gjort och tycker att de adjungerade utför ett gott arbete. I intervjuerna framkommer en osäkerhet om de adjungerades kompetens används på ”rätt” sätt, vilket gör att den mest framträdande skillnaden mellan enhetschefernas uppfattningar handlar om vilka arbetsuppgifter en adjungerad adjunkt ska ha. Enhetscheferna ser möjligheter till utveckling av rollen som adjungerad, till exempel inom områden som praktiknära forskning och verksamhetsförlagd utbildning. Utvärderingen visar också att enheterna har olika stort behov av adjungerade adjunkter i undervisningen. Alla enhetschefer uttrycker att när delfinansieringen från Framtidens lärarutbildning tar slut, har de intentionen att fortsätta att använda adjungerade adjunkter i undervisningen, även om det av ekonomiska skäl kanske blir i något mindre omfattning. Det finns relativt stora skillnader i uppfattningar gällande om introduktionen av de adjungerade ska genomföras centralt eller på varje enhet. Om de adjungerade ska kunna fortsätta att bidra till studenters professionsblivande och till lärarutbildningen som helhet med sin kompetens och kunskap, behöver långsiktiga förutsättningar för denna anställningsform skapas.


 

Till listan över rapporter