Lärarutbildning vid Örebro universitet

Kollegialt lärande i Örebros skolor - KLÖS-projektet - (2019)

Författare: Erik Andersson, Agneta Halvarsson Lundkvist, Frida Harvey, Per Nilsson, Mari Rex, Karin Rudsberg, Marcus Sundhäll, Anna Teledahl, Anders Trumberg och Ann Öhman Sandberg

Publikationstyp: Rapport

Det här är en slutrapport från ett tvåårigt forskningsbaserat projekt med syftet att utveckla en Örebromodell för kollegialt lärande utifrån det vetenskapliga kunskapsläget och den lokala skolkontexten i Örebro. Projektet har genomförts i samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun. Almby skola har fungerat pilotskola i arbetet med att kartlägga förutsättningar samt att utveckla och undersöka stödstrukturer för kollegialt lärande, där lärarna på Almby skola uttryckte ett behov av ett kunskaps- och undervisningsorienterat kollegialt lärande. Huvudfokus för projektet blev därför att definiera, kartlägga, pröva och undersöka strukturer för ett förstärkt kunskaps- och undervisningsorienterat kollegialt lärande utifrån den lokala skolans förutsättningar.

I kollegialt lärande arbetar lärare tillsammans för att undersöka skolans och de enskilda lärarnas undervisningspraktik för att utveckla och implementera mer effektiva undervisningspraktiker för elevers kunskapsutveckling (Darling-Hammond & Richardson, 2009). I relation till en sådan övergripande idé om kollegialt lärande var projektets långsiktiga mål att utveckla en modell som formulerar en definition av kollegialt lärande samt tar fram ett antal principer för att utveckla och förstå hållbart kollegialt lärande som en process som kontinuerligt utvecklar undervisningen på en skola. Projektet resulterade i följande definition av kollegialt lärande: En grupp lärares gemensamma och systematiskt organiserade arbete bestående av innehållsfokuserade, undersökande, skapande och prövande kommunikativa processer som kontinuerligt förändrar arbetet i sig självt och/eller gruppens och/eller de enskilda lärarnas yrkesutövning och klassrumspraktik. Örebromodellen byggs upp av följande fyra huvudprinciper, som teoretiskt och empiriskt arbetats fram i syfte att förstå förutsättningar och möjliggörande av kollegialt lärande enligt definitionen:

• Ansvar och engagemang på alla nivåer

• Ett systematiskt utforskande arbetssätt

• Styrda gemensamma lärprocesser

• Ett kunskaps- och undervisningsorienterat fokus

Mot målet att identifiera principer för ett kunskaps- och undervisningsorienterat kollegialt lärande har projektet tagit ett helhetsperspektiv genom att studera förutsättningar och strukturer för skolutveckling genom kollegialt lärande utifrån tre nivåer: Förvaltning/skolledning, lärargrupper och
klassrumspraktik. Genom rapporten kommer varje övergripande princip successivt att kvalificeras och preciseras i underprinciper i relation till dessa tre nivåer.

Till listan över rapporter