Lärarutbildning vid Örebro universitet

Professorernas syn på ULF-avtal och praktiknära forskning (2019)

Författare: Lena Öijen och Ann Öhman-Sandberg

Publikationstyp: Rapport

Syftet med denna kartläggning är att undersöka hur gruppen professorer som är knutna till lärarutbildningen ser på ULF-avtalets definition på praktiknära forskning relaterat till universitets lärarutbildning respektive samverkansuppdrag. Kartläggningsresultaten baseras på 11 intervjuer som
genomfördes under maj-juni 2019. Kartläggningen visar att samtliga intervjuade professorer är positivt inställda till att lärosätet satsar på praktiknära forskning, där flertalet uttryckligen önskar mer upparbetade samverkansstrukturer såväl vid initierandet, som vid formandet av praktiknära
forskningsprojekt, och vid spridningen av forskningsresultat. 

Ingen av de intervjuade ställer sig kritisk till ULF-avtalets definition som helhet, men samtliga problematiserar praktiknära forskning som term och fenomen. Detta snarare än att de intervjuade anser sig veta med säkerhet vad praktiknära forskning ’är’ eller bör vara. På det sättet synliggörs skilda sätt på hur praktiknära forskning kan förhållas till och ytterst innebära utifrån just den (praktiknära) forskning som bedrivs inom respektive professors ämne, forskningsgrupp etc. Som helhet framkommer med denna kartläggning tre utmaningar för arbetet med praktiknära forskning för utvecklandet av lärarutbildningen. Den ena avser arbetet med att utveckla samverkan med skolan, däribland mötet mellan olika praktiker (forsknings- kontra skolpraktiken), vilka innebär exempelvis olika utgångspunkter i kärnuppdrag, kännedom om varandra och förkunskaper. Den andra handlar om de faktiska interna förutsättningarna som finns på lärosätet att samverka och att bedriva praktiknära forskning i enlighet med ULF-definitionen. Den tredje handlar om varje enskild forskares vilja och engagemang; vad varje enskild forskare gör och vill bidra med. En slutsats är att lärarutbildningens professorer både vill och bör ingå fortsättningsvis som en strategiskt viktig grupp i delprojektet praktiknära forskning. Det är den funktion på lärosätet som rimligtvis kan förväntas vara bäst insatt i forskning som praktik. En fortsatt central fråga torde vara, med utgångspunkt i ULF-definitionen och denna kartläggning, vad praktiknära forskning för utvecklandet av lärarutbildningen ska avse för och vid Örebro universitet.

Till listan över rapporter