Lärarutbildning vid Örebro universitet

Studenters uppfattningar om adjungerade adjunkter i lärarutbildningen (2021)

Författare: Mari Rex och Gabriel Hällqvist

Publikationstyp: Rapport

Detta är den tredje och avslutande delen av utvärderingen av delprojektet Adjungerade adjunkter, vars syfte är att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt detta delprojekt bidrar till ökad integration mellan teori och praktik i lärarutbildningen på Örebro universitet.

Den första utvärderingsrapporten bygger på intervjuer med adjungerade adjunkter vid Örebro universitet, medan den andra bygger på intervjuer med enhetschefer på den enhet där adjunkterna undervisar intervjuats. Denna tredje och avslutande del har sin grund i en enkätundersökning om lärarstudenters uppfattningar om adjungerade adjunkters roll i lärarutbildningen. Enkäten riktade sig till lärarstudenter som vid ett eller flera tillfällen undervisats av adjungerande adjunkter. Enkäten hade fyra huvudfrågor där respondenten fick svara utifrån en skala 1-10, från ”inte
alls” till ”i hög utsträckning”:

• I vilken utsträckning har den undervisning som de adjungerade adjunkterna genomfört levt
upp till syftet med att vara en länk mellan lärosäte och skolverksamhet?

• Hur väl hänger de adjungerade adjunkternas undervisning ihop med den övriga
undervisningen i kursen och dess innehåll?

• Upplever du att de adjungerade adjunkterna har tillfört något till lärarutbildningen, utöver den
undervisning som bedrivs av (ordinarie) universitetslärare?

• Hur relevant tror du att de adjungerade adjunkternas undervisning är för ditt framtida arbete
som lärare?

På det stora hela tenderar respondentsvaren att vara positiva. Medelvärdet i alla skalfrågor ligger för ämneslärare kring 8 och för grundlärare 6,5. Det finns med andra ord mycket som tyder på att de adjungerande adjunkterna har varit och är ett givande inslag i lärarutbildningen.
Frisvaren vittnar om att respondenterna anser att de adjungerande adjunkterna tillför praktiska inslag och lärdomar som den övriga utbildningen inte ger. Något som dock återkommer i frisvaren är att de adjungerande adjunkternas roll och undervisning ibland kan upplevas som otydlig och frikopplad från övrig undervisning. Att knyta in de adjungerade i en helhet och samtidigt se till att det de tillför är något som inte redan finns, är att använda de adjungerades speciella kompetens i lärarutbildningen - en kompetens som utvecklas genom att befinna sig i både skolverksamhet och i akademi. Studenternas uppfattningar stärker det som kom fram genom intervjuer med enhetschefer och de adjungerade själva, att adjungerade adjunkter är ett sätt att nå målet för Framtidens lärarutbildning om en god integration mellan teori och praktik. För att skapa så goda förutsättningar som möjligt, behöver en fortsatt dialog om adjungerade adjunkters funktion i lärarutbildningen hållas levande.

Till listan över rapporter