Lärarutbildning vid Örebro universitet

Tillgänglig miljö i gymnasiesärskolan (2021)

Författare: Anna Öhman

Publikationstyp: Rapport

Avsikten med denna rapport är att presentera ett ettårigt samverkansprojekt mellan forskare vid Örebro universitet och personal inom en gymnasiesärskola i Örebro. Projektet är en förstudie som rör tillgänglig lärmiljö i gymnasiesärskolan. Det övergripande syftet är att, tillsammans med rektor, specialpedagog, lärare och elever utveckla kunskap om fysisk, social såväl som pedagogisk tillgänglig lärmiljö. 

Projektet syftade till att utveckla modeller för tillgänglig lärmiljö med fysisk lärmiljö som ett särskilt fokus i denna förstudie. Projektet innehåller dels kompetensutveckling med tre seminarier där litteratur och forskningsstudier samt lärares pedagogiska erfarenheter har delats och diskuterats. Forskare utifrån har medverkat vid några seminarier: dels i samtal, dels i föreläsning. Forskningsprojektet slutfördes med några lärare och elevers planering, utformning och redovisning av tillgänglighetsmodeller i workshop. Rapporten avslutas med några sammanfattande punkter utifrån projektets utfall.

Till listan över rapporter