This page in English

Projektet framtidens lärarutbildning

Övningsskola 2.0

Träbro med träd i höstfärg och moln på blå himmel i bakgrunden

Syftet med delprojektet Övningsskola 2.0 var att i nära samverkan med skolverksamheter i regionen utveckla en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) av hög kvalitet. Målet var att VFU ska vara väl integrerad med lärarutbildningens campusförlagda del och pågående lärarutbildningsrelevant forskning.

Femårig försöksverksamhet

En viktig utgångspunkt i delprojektets arbete var den femåriga försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor inom VFU samt Universitetskanslersämbetets (UKÄ) slutliga utvärdering av densamma som färdigställdes våren 2020. Det arbete som gjorts på Lärarutbildningen i och med deltagandet i försöksverksamheten har lagt en god grund för samverkan, vilket delprojektet byggde vidare på.

Läs mer om regeringens försöksverksamhet
Läs UKÄ:s utvärdering av försöksverksamheten

VFU-utveckling i tre arbetsgrupper

VFU kan hänvisa till de verksamhetsförlagda delar av utbildningen som sker inom en enskild kurs. Begreppet kan också utvidgas till att inbegripa alla delar som innefattar samverkan med förskolans och skolans verksamheter kring studenters professionsutveckling. Delprojektet arbetar med VFU inom enskilda kurser, men även inom andra aktiviteter såsom kortare fältstudier eller forskning som studenter genomför i samband med självständigt arbete.

För att vidareutveckla VFU inom Övningsskola 2.0 har arbetet genomförts i tre arbetsgrupper med fokus mot några centrala områden:

  • Utveckling av kompetens för VFU-handledare
  • Utveckling av organisation för övningsskola
  • Forskning, undervisning, samverkan och kommunikation för VFU.

  • Folkesson, Sofia (2020). Underlag för utveckling av övningsskolemodellen. Resultat och rapporter från Framtidens Lärarutbildning 
  • Gardesten, Jens, & Nordänger, Ulla-Karin. (2018). Gör det någon skillnad? Universitetslärares erfarenheter av en verksamhetsintegrerad lärarutbildning. Utbildning Och Lärande 12(2), 25-40.
  • Jedemark, Mari (2015) Studenter i gränszonen mellan högskoleförlagd och arbetsplatsförlagd utbildning. Är kunskapstransferering möjlig mellan olika utbildningssammanhang? I Pedagogisk Forskning i Sverige (20) 3-4, 221-246.
  • Hegender, H. (2007). Lärarutbildningars kunskapsmål för verksamhetsförlagd utbildning: Ett mischmasch av teori och praktik. Pedagogisk Forskning i Sverige, 12(3), 194-207.
  • Hegender, H. (2010). Villkor och praxis ; bedömning av lärarstudenters yrkeskunskaper under verksamhetsförlagd utbildning. Nordic Studies in Education, 30, 180-197.
  • Universitetskanslerämbetet (2020). Utvärdering av försöksverksamhet med övningsskolor inom lärarutbildning. Slutrapport av ett regeringsuppdrag. Stockholm: Universitetskanslerämbetet 
  • Utbildningsdepartementet (2013). En försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. U2013/4305/S

 

Kontaktperson var Anna-Lova Rosell.