Lärarutbildning vid Örebro universitet

Introduktion till svensk skola, 7,5 hp

Elever på väg in på skola

Örebro universitet och Arbetsförmedlingen erbjuder från och med januari 2024 en ny uppdragsutbildningen på distans för dig med utländsk examen till lärare (eller motsvarande) och som vill jobba i svensk förskola och skola.

Kursomgång 3

 • Ansökan: 10 - 20 september
 • Kursstart: januari 2025

Översikt

 • Kursen förbereder för arbete i svensk förskola och skola genom att ge en fördjupad kunskap om utbildningssystemet i Sverige, kvalificerad studievägledning på vägen mot lärarlegitimation samt möjlighet till yrkeskontakter inom skolan.  
 • Kursen omfattar 20 veckor.
 • Kursomgång 2 startar 5 augusti och avslutas 20 december (antagningen är stängd).
 • Kursen är på distans men kursstart och -avslut sker fysiskt på plats på Örebro universitet.
 • Kursen är på heltid dagtid (40 timmar/vecka) och kan inte kombineras med arbete dagtid. Det går bra att arbeta kvällar och helger.
 • Kursen ger 7,5 högskolepoäng men INTE lärarlegitimation.
 • Kursen ges på svenska.
 • Kursen är ej CSN-berättigad men viss ekonomisk ersättning kan eventuellt ges via Arbetsförmedlingen.
 • Kursen ersätter Snabbspår för lärare och förskollärare.

Schema

Kursens schema består av en kombination av föreläsningar och gruppaktiviteter som sker online samt dagar med APL/praktik. Kursen omfattar också vissa veckor med heltids-APL.

 • Måndag: 8:30 - 15:30 online via Zoom
 • Tisdag: 8:30 - 15:30 online via Zoom
 • Onsdag 8:30 - 12:00 online via Zoom, eftermiddagen egna studier
 • Torsdag: APL/praktik i förskola/skola
 • Fredag: APL/praktik i förskola/skola

Mer information

Uppdragsutbildningen vänder sig till dig som har en utländsk förskollärar- eller lärarexamen eller motsvarande och som har ambition att arbeta i svensk skola. I och med att det är en distansutbildning kan du bo var som helst i Sverige.

För att vara behörig till kursen krävs att du:

 • är inskriven hos Arbetsförmedlingen,
 • har minst Svenska som andraspråk på grundläggande nivå,
 • har en eftergymnasial utbildning som förskollärare eller lärare eller motsvarande utbildning,
 • kan uppvisa examensbevis på svenska eller engelska,
 • kan avsätta 40 timmar dagtid i veckan för studier/APL,
 • har tillgång till dator med kamera samt god nätverksuppkoppling.

Om du är klar med Svenska som andraspråk 3/B kan det finnas andra möjliga utbildningsvägar. Mer information får du i så fall under antagningsprocessen.


Observera att du som tidigare gått Snabbspår för lärare och förskollärare inte kan söka den här utbildningen.

Kursstart och kursavslut på Örebro universitet

För att deltagarna ska komma igång med kursen samt lära känna varandra och lärare och övrig personal startar kursen på plats på Örebro universitet. Kursen avslutas också på universitetet med examinationer och avslutningsceremoni.

 • Uppstarten är 2-3 dagar där lärare tillsammans med övrig personal startar igång kursen.
 • Kursavslutet är 2 dagar.
 • Resor och boende anordnas via Arbetsförmedlingen. Observera att det endast gäller de som inte bor inom normalt pendlingsavstånd från Örebro universitet.

Distansutbildning

Kursen är en heltidskurs som ges på distans. Att utbildningen ges på distans möjliggör att deltagare från hela Sverige kan delta. Tidigare har målgruppen för kursen varit arabisktalande men nu ges utbildningen helt på svenska vilket möjliggör för fler språkgrupper att gå utbildningen.

 • Studierna sker på heltid vilket är 40 timmar/vecka eller 8 arbetstimmar/dag.
 • Kursen kan inte kombineras med arbete dagtid men det går bra att arbeta kvällar och helger.
 • Undervisning sker på svenska. 
 • Kursen ger 7,5 högskolepoäng och pågår i 20 veckor. Antalet högskolepoäng motsvarar inte antalet kursveckor eftersom det är en arbetsmarknadsutbildning.
 • Föreläsningar, seminarier och grupparbeten sker via Zoom.
 • Du behöver ha tillgång till en dator med kamera samt ordbehandlingsprogram (till exempel Word) och även en bra nätuppkoppling.
 • Du behöver ha tillgång till en lugn plats vid Zoom-träffarna, både för att du själv ska kunna fokusera men också av respekt för övriga deltagare samt lärare. Har du hemmavarande barn är det viktigt att ha barnomsorg.
 • Deltagarna förväntas ha aktiv närvaro under föreläsningar och gruppaktiviteter.
 • Utbildningsmaterial tillhandahålles av universitetet.
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL)/praktik ingår i utbildningen.
 • Observera att det finns möjlighet att läsa svenska genom Arbetsförmedlingen innan kursstart.

För att ge en fördjupad kunskap om utbildningssystemet i Sverige är kursen uppdelad på tre olika delkurser.


Delkurs 1: Det svenska skolsystemets historia, organisation och värden samt specialpedagogik, 2,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller följande tre teman:

 • Skolans organisation och historia
 • Skolans värden
 • Specialpedagogik

Inom delkursen behandlas aktuell utbildningspolitik och den svenska skolans historiska framväxt. Dessutom studeras statlig och kommunal politisk styrning. Vidare studeras centrala styrdokument och lagstiftning som är relevant för skolan. Inom delkursen behandlas även skolans värdegrundsuppdrag såsom det kommer till uttryck i läroplaner, lagstiftning och skolans praktik. Betydelsen av styrdokument och lagstiftning gällande sekretess, diskriminering och kränkande behandling diskuteras bland annat utifrån fallbeskrivningar.

Slutligen behandlar delkursen även grundläggande kunskaper om olika teoretiska och didaktiska perspektiv på specialpedagogik. Delkursen ger även grundläggande kunskaper om olika sätt att arbeta med att förebygga problem och att och möta elever i svårigheter. 


Delkurs 2: Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap, 2,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller följande två teman:

 • Sociala relationer
 • Pedagogiskt ledarskap

Inom delkursen behandlas teorier om ungas relationsskapande processer och hur dessa påverkar elevers förutsättningar för lärande och utveckling. Här behandlas också hur olika maktstrukturer i samhället påverkar skolans verksamhet.

Inom delkursen behandlas frågor om betydelsen av pedagogiskt ledarskap för elevers lärande och sociala utveckling samt etiska aspekter av lärares yrkesutövande. I det pedagogiska ledarskapet ingår också att förebygga och hantera konflikter.


Delkurs 3: Didaktiska perspektiv och dokumentation av lärande, 2,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller följande två teman:

 • Didaktiska perspektiv och lärandeteori
 • Bedömning och dokumentation av lärande

Inom delkursen behandlas olika synsätt på kunskap och lärande utifrån olika lärandeteorier. Vidare behandlas didaktikens frågor, dess olika uttolkningar och konsekvenser för förskollärares/lärares arbete och elevers lärande.

Olika former av dokumentation av lärande samt bedömningsformer som används i den svenska skolan behandlas även.


Arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik som det ibland också benämns löper parallellt  och knyter innehållsmässigt an till uppdragsutbildningens tre delkurser.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig del av utbildningen.

 • APL är förlagd löpande under utbildningen.
 • APL genomförs två dagar/vecka men heltids-APL förekommer vissa veckor.
 • APL genomförs på förskola eller skola i hemkommunen.
 • Universitetet kontaktar respektive deltagares kommun som utser APL-plats.

Att få ekonomin att gå ihop under studietiden är en viktig del. Kursen är inte CSN-berättigad vilket innebär att man inte kan få bidrag eller lån via CSN men de flesta kan få ersättning via Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan. För att undvika att avsluta kursen på grund av ekonomiska skäl kan det vara bra att göra en plan för ekonomin under studietiden. Observera att kursen går dagtid och därför inte kan kombineras med arbete dagtid.

Arbetsförmedlingen bekostar deltagarnas resa och boende vid kursstart och -avslut. Observera att det endast gäller de som inte bor inom normalt pendlingsavstånd från Örebro universitet.