This page in English

Forskarutbildningsämnet matematik

Vid Örebro universitet ges forskarutbildning i matematik med två inriktningar: matematik och matematikdidaktik.

Om forskarutbildningsämnet

Fakultet

Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Vid enheten för matematik bedriver vi forskning inom två forskargrupper, matematik och matematikdidaktik, med motsvarande två inriktningar på forskarutbildningen i matematik. Forskargruppen i Matematik kan i sin tur delas in i två undergrupper, för ren respektive tillämpad matematik.

Matematik är väsentligen ett formellt symbolspråk som på ett logiskt precist och systematiskt sätt beskriver något antingen i sig självt abstrakt (ren matematik) eller något från den värld vi lever i (tillämpad matematik). Några av de områden som finns representerade inom forskargruppen i Matematik är algebra, kombinatorik, analytisk talteori, matematisk fysik, numerisk analys och optimering. Delar av vår forskning bedrivs i samarbete med industri och näringsliv.

Matematikdidaktik kan betraktas som en särskild tillämpning av matematik där man studerar frågor om lärande och undervisning specifika för matematikämnet. Inom gruppen studeras bland annat hur bevis och bevisföring behandlas i läromedel, frågor om matematiklärarkunskap och förmågan att föra och följa matematiska resonemang. Ämnesgruppen har en aktiv roll inom lärarprogrammet och engagerar sig i flera forskningsbaserade skolutvecklingsprojekt.

Mer information finns under forskningsprojekt inom matematik och forskargrupper inom matematik. 

Forskningsprojekt inom matematik

Forskargrupper - Örebro universitet (oru.se)