This page in English

Forskarutbildningsämnet Musikvetenskap

Musikvetenskap har som funktion att beskriva och förklara musik och musikalisk kunskapsbildning, samt den musikutbildning och det konstnärliga skapande som förekommer och har förekommit i samhället. Forskarutbildning inom musikvetenskap knyter an till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om människors föreställningar om världen.

Om forskarutbildningsämnet

Fakultet

Fakulteten för humaniora och socialvetenskap

Institution

Musikhögskolan

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Inom Musikvetenskap vid Musikhögskolan, Örebro universitet finns en forskarutbildning som leder fram till en filosofie doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 hp fördelat på 90 hp kurser och 150 hp avhandlingsarbete. Utbildningen genomförs i regel på fyra år och avslutas med en disputation där doktorandens doktorsavhandling granskas offentligt. Under studierna handleds doktoranden av en av ämnets professorer.

Forskarutbildningen innehåller ett antal obligatoriska kurser i vetenskapliga metoder och i Musikvetenskapens traditioner och forskningsområden. Därutöver ges specialkurser som doktoranden kan välja utifrån intresse och forskningsinriktning. Doktoranden har också möjlighet att läsa kurser vid andra universitet.

För doktoranderna är det obligatoriskt att delta vid ämnets högre seminarium.

Forskningen har stor betydelse för grundutbildningen genom att resultaten kommer utbildningen till godo. Forskningen bidrar också till reflektion om teman som: musik, erfarenhet och upplevelse; musik och jämlikhet; musik, bildning och utbildning samt musikaliskt skapande. Konsten kan i sig utgöra en källa till kunskap, men med hjälp av vetenskaplig reflektion över musikens och konstens uttryck, metoder och funktioner i människors liv, bidrar forskningen också till vitalisering av det konstnärliga skapandet i sig. 

På forskarutbildningen i Musikvetenskap vid Musikhögskolan, Örebro universitet studerar för närvarande fyra doktorander.

Bild musikforskning.jpg