This page in English

Forskarutbildningsämnet statskunskap

Om forskarutbildningsämnet

Fakultet

Fakulteten för humaniora och socialvetenskap

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Forskarutbildningen i statskunskap syftar till att ge en bred teoretisk och metodologisk skolning i olika statsvetenskapliga inriktningar och ansatser, samt i övrigt de kunskaper och färdigheter som krävs för ett självständigt vetenskapligt studium av politik.

Vårt forskarutbildningsprogram har varit väldigt framgångsrikt. Under universitetets första tjugo år (1999–2020) examinerades 43 doktorsavhandlingar i statskunskap.

Forskarutbildningen i statskunskap har en tradition av teoretisk och metodologisk öppenhet med variationsrikedom i valet av forskningsproblem. Stor vikt läggs vid förmågan till självständig analys. Politisk teori och statsvetenskapliga analysinriktningar samt forskningsmetod är grundläggande byggstenar i forskarutbildningen. En doktorand i statskunskap ska kunna välja ämne och inriktning för sin avhandling utifrån en bred kunskap om statsvetenskapens olika inriktningar och forskningsansatser utan att för den skull förlora kopplingen till för ämnet klassiska frågeställningar, begrepp och teorier.

Statsvetenskaplig forskning bedrivs huvudsakligen inom ramen för två sammanlänkade forskningsinriktningar: Politiskt deltagande, demokrati och medborgerligt samhällsengagemang samt Styrning, policy och offentliga institutioner