This page in English

Forskargrupp

Globalisering, migration och social sammanhållning (GLOMISCO)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Jessica Hanna Jönsson

Forskningsämne

En målad duva.

Forskargruppen har fokus på socialt arbete i en globaliserad värld där det sociala arbetets globala, internationella och transnationella sammanhang beaktas och studeras.

Forskning inom ramen för Glomisco inriktar sig på det sociala arbetets roll och funktion i en alltmer globaliserad och föränderlig värld där migrations- och integrationsrelaterade frågor och välfärdsutmaningar får en framträdande roll för social sammanhållning i nationella sammanhang.

Forskningen syftar till att förstå orsaker till, dynamik och konsekvenser av globala sociala problem, samt vad som gör det möjligt att uppnå sammanhållna och inkluderande samhällen och minskad ojämlikhet.

Glomisco-forskningen vid institutionen är tvärdisciplinär och har pluralistiska teoretiska och metodologiska perspektiv och samarbetar både med andra ämnen inom institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap och närliggande discipliner inom universitetet såsom statsvetenskap, sociologi, pedagogik och genusvetenskap. Kritiska och strukturella perspektiv relaterade till fred, solidaritet, social rättvisa, social sammanhållning och hållbar samhällsutveckling är vägledande för Glomiscos forskning och samarbeten med olika samhällsaktörer.

I linje med universitetets internationaliseringsarbete inkluderar forskningen flera områden och regioner i världen, såsom Norden, Europa, Afrika och Asien. Glomisco eftersträvar samarbeten med olika aktörer inom det sociala arbetets fält såsom akademiker, praktiker och andra aktörer inom civilsamhället.

Forskargruppen är engagerad i olika forskningsprojekt som fokuserar på teman som globala sociala problem, krig, våld, migration, fattigdomsbekämpning, hållbar utveckling, demokrati, segregation, marginalisering, välfärdsstatens omstrukturering, sociala rörelser, samarbete för fred, utveckling och mänskliga rättigheter.